Thema

Bestuur, infrastructuur en diensten

Belangrijke voorwaarden voor een goed functionerende samenleving zijn:
de kwaliteit van de infrastructuur. Dat is niet alleen de riolering, het electriciteitsnet en de gasvoorziening. Ook de informatieinfrastuctuur is uitermate belangrijk. Bereikbaarheid van bellen, radio en TV zijn inmiddels primair.
Ook het aanbod van voldoende gemeentelijke diensten. Is uitermate belangrijk. 
Burgers verwachten een betrouwbare gemeenteraad, met de B&W en gemeentelijke diensten. Van hen wotdt verwacht dat ze helder communiceren.
Een betrouwbaar bestuur communiceert met burgers "geloofwaardig" dus zonder verborgen agenda en dubbele bodem.

Vervoer

Op hogere leeftijd wordt niet zelden het vervoer steeds moeilijker. Soms heeft men nog een eigen auto soms niet meer. Familiebezoek, winkelen of een bezoek aan het ziekenhuis vragen meer organisatie. Ouderen zijn dan aangewezen op openbaar vervoer, speciaal (groeps-) vervoer en vervoer door vrijwilligers. Bij de planning van het Openbaar Vervoer moet niet alleen gekeken worden naar rendement in de breedste zin maar in belangrijke mate ook naar de maatschappelijke functie, het maatschappelijk belang.

Goed openbaar vervoer voldoet aan redelijke eisen zoals:

  • goede instap van bussen, ook voor hen die minder goed ter been zijn;
  • halteplaatsen in de buurt waardoor te lange wandelingen worden voorkomen;
  • overstappen tijdens ritten naar populaire doelen (zolas ziekenhuis, station, stads en culturele centra) moet zoveel mogelijk worden beperkt;
  • goede beschikbaarheid, ook 's avonds en in het weekend;
  • betaalbaarheid.

Als u begeleid vervoer nodig heeft neem dan contact op met het LIAC, Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening.

OV in de regio verandert in december 2016

Hermes verzorgt momenteel het openbaar vervoer per bus in de regio Eindhoven. De concessie die via het Samenwerkingsver-band Regio Eindhoven (SRE) aan Hermes was verleend vervalt per 11 december 2016.

De provincie Noord-Brabant heeft gewerkt aan de plannen voor de aanbesteding.

Hermes is de enige vervoersonderneming die een offerte heeft ingediend.
De provincie heeft het ingediende aanbod van Hermes uitvoerig getoetst en heeft besloten de concessie voor het Openbaar Vervoer in de regio Zuidoost-Brabant aan Hermes te gunnen. Hermes gaat vanaf 11 december 2016 het busvervoer in de regio verzorgen voor de komende 10 jaar.
Volg ook het Nieuws onderstaand in "Actueel in Bestuur".

Onthutst

In de Klankbordgroepen is onthutst op de plannen van de provincie gereageerd omdat routes binnen de gemeente buiten de aanbesteding zijn gehouden.
De Seniorenraad heeft in een brief aan B&W gevraagd om bij de Provincie een zodanige ontsluiting van (de wijken van) Waalre via het Openbaar Vervoer te bepleiten dat de mobiliteit van oa. senioren geen geweld wordt aangedaan.

Communicatie

In de communicatie naar de burgers ontbreekt het vaak aan geloofwaardigheid. De burger wordt "met een kluitje in het riet gestuurd", Althans zo voelt de burger dat vaak.

"SMART" communiceren is de oplossing
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

SMART doelen

Specifiek

Doel eenvoudig; Wat, Wie, Waar, Wanneer, Welke, Waarom;

Meetbaar

Hoeveel, Hoever, Meten;

Acceptabel

Draagvlak

Realistisch

Is het doel Haalbaar, Uitvoerbaar, maar wel Uitdagend;

Tijdgebonden

Wanneer beginnen, Wanneer klaar;

Infrastructuur en diensten

Bij infrastructuur gaat het over wegen- en stratennet, waterleiding en elektriciteit, telecommunicatie, riolering, enzovoorts. Allemaal primaire voorwaarden voor een goed functionerende samenleving.
Ook van groot belang is voldoende aanbod van diensten, zeker wanneer mensen minder mobiel zijn.
Belangrijke diensten zijn gezondheidszorg door huisartsen en andere zorgverleners, supermarkten en winkels, vervoer, telecommunicatie providers, enzovoorts.

Samenwerken en leren van anderen

In Nederland zijn er ongeveer 400 gemeenten. Logisch dat er geleerd kan worden van ervaringen van anderen. Ook wordt er samengewerkt.
De gemeente Waalre werkt beleidsvoorbereidend en uitvoerend samen met andere gemeenten zoals Eindhoven, Geldrop-Mierlo. Hierdoor worden kosten bespaard en vaak zijn betere oplossingen bereikt.

Kabel(televisie) netwerk

Een bekabeld netwerk met services van hoge kwaliteit vormt de ruggengraat van levensbepalende diensten zoals zorg en beveiliging op afstand.
Kabeltelevisie Waalre rolt momenteel "glasvezel tot de voordeur" uit. Dat gaat niet probleemloos. Veel aangesloten burgers krijgen niet de servicekwaliteit die ze verwachten.

Ook de gemeente is hierin partij omdat de gemeenteraad een bestuurder in de stichting heeft benoemd, de heer Oscar Vinck

Kabeltelevisie Waalre is defacto de de levering van snel internet monopolist. In het algemeen is er geen volwaardig alternatief.
De vrijheid van de burger wordt ernstig beknot als er niet gekozen kan worden voor volwaardige services.

Nieuws 606

Overheid van nu inspireert

Wie bezig is met interbestuurlijke samenwerking en daarbij wat inspiratie kan gebruiken kan vanaf vandaag terecht op de website www.overheidvannu.nl voor voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen bestuurslagen.

Routeplanner Right to Challenge helpt zeer betrokken burgers

Denken de bewoners van uw gemeente ook dat zij het beter kunnen? De Routeplanner Right to Challenge helpt bij de invulling van hun 'right to challenge', het recht om vergaand invloed uit te oefenen op gemeentetaken.

Onderzoek naar bezetting stembureaus: bijeenkomsten

Zoals eerder bericht, laten het ministerie van BZK, de NVVB en de VNG de deskundigheid, vaardigheden en facilitering van leden van stembureaus en tellers onderzoeken. De gemeenten worden gevraagd hun stembureauleden en tellers uit te nodigen om een online vragenlijst in te vullen.

'Stel de vraag: waar doen we het allemaal voor?'

Eerlijk, rechtvaardig, toegankelijk: in deze termen praten we meestal niet over gemeentelijk beleid. Toch zou het goed zijn als gemeenten en hun stakeholders wel over deze publieke waarden en daarmee ook over de werkelijke bedoeling van de publieke opdracht zouden spreken.

Voorlichting over verkiezingen in begrijpelijke taal

Voor veel kiezers die moeite hebben met lezen, en ook voor veel kiezers met een (licht) verstandelijke beperking, is de reguliere informatievoorziening over verkiezingen moeilijk toegankelijk. ProDemos maakte daarom voor beide doelgroepen een verkiezingskrant.

Holocaustverleden van uw gemeente

Aanstaande zondag 27 januari 2019 vindt de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking plaats. Op deze dag werd 74 jaar geleden Auschwitz bevrijd. Aan gemeenten de oproep om deel te nemen aan dit project.

Onderzoek naar bezetting stembureaus

Hoe staat het ervoor met de selectie, deskundigheid, vaardigheden en facilitering van voorzitters en leden van stembureaus? Het ministerie van BZK, de NVVB en de VNG laten dit onderzoeken.

Kom naar de bijeenkomsten Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024

Met elkaar gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijk doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024. Komt u ook naar de bijeenkomst in uw provincie?

Agenda Toekomst (interbestuurlijk) toezicht gepubliceerd

Op vrijdag 21 december publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht op haar site. Deze agenda is na samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, IPO en VNG opgesteld.

Routekaart voor innovatieve financieringsinstrumenten

Wat zijn nieuwe, innovatieve manieren om maatschappelijke projecten te financieren? Welke voordelen levert het werken met een revolverend fonds op? Hoe richt u een prijsvraag in? Kunt u ook netwerken subsidiëren? Of met crowdfunding private cofinanciering van projecten realiseren?

75 jaar vrijheid: samenwerking gemeenten en Nationaal Comité

De VNG heeft een intentieverklaring gesloten met het Nationaal Comité 4 en 5 mei om mee te werken aan het lustrumprogramma rondom 75 jaar vrijheid. Dit betekent dat gemeenten gevraagd wordt om naast herdenkingen en vieringen in de gemeente, deel te nemen aan het nationale programma.

Job Cohen ontvangt Prijs der Gemeenten

Job Cohen heeft na het uitspreken van zijn afscheidsrede als Thorbeckehoogleraar de Prijs der Gemeenten ontvangen. Jantine Kriens overhandigde de Prijs aan Cohen vanwege zijn werkzaamheden ‘in dienst van de samenleving’.

Besluit BALV over 12 moties ALV 27 juni

Afgezien van vier samenhangende moties over het sociaal domein, diende de ALV van 27 juni een reeks van 12 moties in over diverse onderwerpen. De Buitengewone ALV (BALV) besloot vandaag deze moties als afgedaan te beschouwen, conform het advies van het VNG-bestuur.

Analyse coalitieakkoorden: samen met inwoners

Wat leeft er bij gemeenten? Voor welke opgaven staan ze? Om hier een goed beeld van te krijgen, analyseerde de VNG via data-analyse de coalitieakkoorden van alle gemeenten waar in maart 2018 verkiezingen zijn geweest. 

Leefbaarheidsonderzoek door P10

Vandaag presenteerde de P10 samen met Wageningen University & Research het onderzoek ‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’. Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat dorpen heel goed in staat zijn om grote projecten aan te pakken die invulling geven aan de verduurzaming van ons land.

IBP: Je komt niet meer weg met ‘daar ga jij niet over’

Volgens Jantine Kriens is er een groeiend besef dat het zonder elkaar niet mogelijk is: 'Niet interbestuurlijk samenwerken is echt niet langer een optie. Het is pure noodzaak om het met zijn allen te gaan doen.' Ze vertelt waarom het Interbestuurlijk programma nodig is om ondermijning aan te pakken.

Toegankelijke verkiezingen: waar moeten gemeenten op letten?

Per 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Deze eis geldt op basis van een wetswijziging die na de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap is aangenomen. Waar moeten gemeenten op letten?

Oproep ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land

Doet u ook mee met het Ontwikkeltraject Omgevingswet? Binnen dit traject bouwen gemeenten onder begeleiding van ervaren stadmakers hun lokale netwerk uit en gaan ze samen met hun lokale partners én ontwerpers aan de slag met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven uit eigen gemeente.

Afspraken over vergoeding kosten waterschapsverkiezingen

Op  20 maart 2019 worden weer waterschapsverkiezingen gehouden. Het is een wettelijke taak van gemeenten om deze te organiseren. De VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben gesproken over de hoogte van de vergoeding die de waterschappen hiervoor aan de gemeenten verschuldigd zijn.

Start Democratie in Actie op de Dag van de Lokale Democratie

In het hele land zijn gemeenten bezig met het versterken van de lokale democratie. Tijdens de Dag van de Lokale Democratie, vrijdag 16 november in Amersfoort wordt een 'Democratie in Actie landkaart' gepresenteerd die dit in beeld brengt.

Binnenlands Bestuur:

Debatten op tv en radio in aanloop naar verkiezingen

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zijn op tv en radio meerdere politieke debatten te zien en te horen. Politici, zowel landelijke als provinciale, schuiven in verschillende samenstellingen aan bij radio- en tv-programma's om met …

Wetswijziging voor informatie delen met corporaties

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) bereidt een wetswijziging voor waardoor gemeenten toestemming krijgen om informatie van woningcorporaties te ontvangen waardoor huurachterstanden sneller gedetecteerd kunnen worden.

Driekwart gemeenten voor cao ‘normalisering’

Een kwart van de gemeenten heeft tegen de nieuwe cao Gemeenten gestemd. Daarmee heeft het College voor Arbeidszaken van de VNG het bestuur geadviseerd in te stemmen met de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. En dat gaat ook gebeuren. Als de …

Amsterdam: meer mensen in vaste dienst

Om externe inhuur terug te dringen neemt de gemeente Amsterdam meer mensen in vaste dienst. In 2019 wil de gemeente 300 fte minder externen inhuren.

Kabinet wil minimumsnelheid bij 5G

Buitengebieden moeten een snellere mobiele internetverbinding krijgen. Volgens staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) kan dat door minimale snelheidseisen voor mobiel internet in te voeren bij het uitgeven van de frequenties voor supersnel mobiel internet.

Veel privacylekken door slordige e-mails

Bedrijven, diensten en overheden versturen privacygevoelige informatie over burgers veel te makkelijk via e-mail. Door een eenvoudige typefout kunnen die makkelijk in verkeerde handen komen. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau …

Oud-minister Bussemaker wil sociale investeringsstaat

Oud-minister Jet Bussemaker (PvdA) neemt in haar eerste rede als hoogleraar afstand van de door de PvdA lang gekoesterde verzorgingsstaat. Volgens haar heeft Nederland een nieuw model nodig: de sociale investeringsstaat, zegt ze in een interview in NRC.

Tilburgse wethouder wordt watergraaf

De Tilburgse wethouder Erik de Ridder (CDA) wordt de nieuwe watergraaf van Waterschap De Dommel. Naar verwachting wordt De Ridder in het voorjaar benoemd. Hij volgt Peter Glas op. De benoeming geldt voor zes jaar.

Den Haag greep niet in bij te hoge vuurstapels

35 meter, dat was de maximale hoogte die de vuurstapels in Duindorp en Scheveningen bij oud en nieuw mochten bereiken. Toch werden de stapels van pallets hoger en hoger, en greep de gemeente nauwelijks in, uit angst voor escalatie en gevaar.

Kadaster wint prijs 'beste API van de overheid'

Het Kennisplatform API's, een samenwerking tussen Geonovum, Bureau Forum Standaardisatie, de Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster, heeft de prijs voor 'beste API van de overheid' overhandigd aan het Kadaster. Eervolle vermeldingen waren …

Wantrouwen alom bij Rotterdamse oppositie

De Rotterdamse VVD-wethouder Bas Kurvers beperkt zich graag tot de feiten. Zo begint hij ook zijn antwoord op kritische vragen vanuit de raad over wat hij wanneer wist van het lekken van een mogelijk geheime presentatie uit juni 2009. ‘Ik wist dat …

‘Meer aandacht voor uitvoering nodig bij banenafspraak’

Probeer niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden, koester de dingen die werken, en besteed vooral aandacht aan de uitvoering en niet aan het stelsel. Dat drukte Aart van der Gaag, commissaris van het 100.000-banenplan van de werkgeversorganisaties …

SP-raadslid Dronten levert zetel in na ‘onprettige druk’

Het Drontense SP-raadslid Tom de Kruijff heeft gisteren na ‘onprettige druk’ uit eigen gelederen zijn ontslag ingediend bij waarnemend burgemeester Ineke Bakker. De SP dreigde volgens De Kruijff met juridische stappen als hij zijn zetel niet …

Gemeenteraad kan vergoeding spookraadsleden korten

Landelijk mag het dan niet mogelijk zijn een regeling te treffen tegen spookraadsleden, gemeenteraden zelf kunnen wel maatregelen nemen. 

Miljoenen voor versterking Friese IJsselmeerkust

Minister van Nieuwenhuizen (I&W) stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van het Friese deel van de IJsselmeerkust. Met de bijdragen van lokale en regionale overheden wordt daarmee bijna 17 miljoen gestoken in kustbescherming, natuur, …

Geen schuldhulp zzp’ers ‘kan nooit de bedoeling zijn’

Dat gemeenten zelfstandigen weigeren aan het schuldhulpverleningsloket kan niet door de beugel, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.  

Europees Parlement stemt in maart over lot wolf

Het Europees Parlement (EP) stemt volgende maand over een resolutie om te wolf te mogen beheren – lees afschieten – waar boeren en rurale gemeenschappen er last van hebben. Dat heeft het EP deze week besloten. Een resolutie houdt in dat het …

Zand op Veluwe blijkt schoon

Zand dat afvalverwerker Vink uit Barneveld heeft geleverd voor de aanleg van wegen en nieuwbouwwijken, blijkt voor 99 procent schoon te zijn. Dat heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV vastgesteld, nadat in januari op 137 plekken in Barneveld en …

Experts ict willen BIT houden

Op veel liefde van ict-experts kan het Bureau Ict-Toetsing (BIT) niet rekenen. Maar zonder het BIT wordt de incompetentie van de rijksoverheid om automatiseringsprojecten succesvol af te ronden alleen maar groter. Dat blijkt woensdag bij een hoorzitting …

Sociale huurwoningen bouwen wordt moeilijker

Door stijgende bouwkosten en gebrek aan locaties kunnen woningcorporaties minder nieuwe woningen bouwen. Dat meldt branchevereniging Aedes na een enquête onder 171 woningcorporaties. Volgens de corporaties komt door de stijgende bouwkosten en de …

College Maastricht overleeft debat

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Maastricht heeft woensdagavond een debat over de zogenoemde spionageaffaire overleefd. Een PVV-motie van wantrouwen tegen VVD-wethouder John Aarts werd alleen door de oppositie gesteund.

Rijk kan schaars ict-talent beter inhuren

De impact van technologie op de arbeidsmarkt van het rijk is groot, maar niet eenduidig. Er zullen tekorten ontstaan aan bepaalde ict-specialisten, maar ook een overschot aan lastig om te scholen oudere experts. Verder is het moeilijk om voor het …

Snel maatregelen voor mensen met schulden

Voor mensen die schulden hebben bij de overheid komen er spoedmaatregelen zodat zij in ieder geval genoeg geld overhouden om van te leven. De Belastingdienst stopt nog dit jaar met het automatisch afschrijven van bedragen tot 500 euro. De fiscus …

Noord-Hollanders onbekend met naderende verkiezingen

Ruim een derde van de kiezers (35 procent) in Noord-Holland weet niet dat er verkiezingen voor Provinciale Staten voor de deur staan. 22 procent heeft er ‘vaag iets over gehoord’. Slechts vier op de tien kiezers (41 procent) weet dat er …

Minder geld provincie Utrecht om late jaarrekening

De provincie Utrecht krijgt flink lagere betalingen van het rijk omdat de jaarstukken 2017 niet op tijd zijn opgestuurd. Sinds begin dit jaar ontvangt de provincie 60 procent minder uit het provinciefonds voor een periode van maximaal een half jaar. De …

Wijkteam te lang verantwoordelijk voor kind

Door de ruime overschrijding van de wachtnorm door de Raad voor de Kinderbescherming blijft de verantwoordelijkheid voor het zicht op het kind dat op de wachtlijst staat, oneigenlijk lang bij de melder liggen zoals het wijkteam of Veilig Thuis.

Geen politiek verlof voor militairen

Een Kamer-, Staten- of raadslid dat er zelf voor kiest te worden uitgezonden voor een vredesmissie krijgt hiervoor ook in de toekomst geen verlof. Minister Ollongren wil de Grondwet niet aanpassen voor de sporadische gevallen dat dit gebeurt. Dat …

Gelderland doet aangifte lekken sollicitatie Emile Roemer

De provincie Gelderland gaat aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke informatie over de sollicitatieprocedure voor de nieuwe Gelderse commissaris van de koning. Dat bevestigt de woordvoerder van de Gelderse Provinciale Staten na berichtgeving …

Woonfraude schaadt woningmarkt Amsterdam

Amsterdamse woningcorporaties kampen op grote schaal met woonfraude. Naar schatting tussen de 10 en 20 procent van de 186.000 woningen in hun bestand wordt illegaal onderverhuurd, schrijft het FD na een inventarisatie.

Geen glasvezel in Ridderkerk

De commerciële netbeheerder E-fiber ziet af van de aanleg van een glasvezelnetwerk in Ridderkerk. Er zijn niet genoeg geïnteresseerde bedrijven en bewoners die zich hebben aangemeld. Dat meldt E-fiber op de eigen website.

Spionageaffaire achtervolgt college Maastricht

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht is nog niet af van de kritische gemeenteraad in de zogenoemde spionageaffaire. De raad kraakte dinsdagavond een groot aantal harde noten maar hakte nog geen knoop door over de toekomst van de …

Onderbenutting rekenkamer in Gelderland en Overijssel

Provinciale Staten kunnen meer doen met het instrument rekenkamer dan nu gebeurt. Althans in Gelderland en Overijssel. ‘De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Staten, niet bij de Rekenkamer Oost Nederland’.

Intensieve mantelzorgers met baan onder druk

Burgers die er naast het intensieve zorgen voor een naaste een baan op nahouden, hebben een lagere kwaliteit van leven, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het gaat daarbij om ongeveer 400.000 Nederlanders.

‘Gemeenten nog altijd stugge schuldeisers’

Gemeenten staan nog altijd in de top 5 van meest figurerende partijen in schuldendossiers, laat de NVVK weten in reactie op het behoorlijkheidskader dat de Nationale Ombudsman voor invordering door overheden publiceerde.

Rotterdamse lek-affaire suddert door

Na het aftreden van D66-wethouder Adriaan Visser vanwege het lekken van geheime stukken is de rust op het Rotterdamse stadhuis allerminst weergekeerd. Een oud-politieman heeft aangifte gedaan tegen Visser, VVD-wethouder Bas Kurvers en …

Mag Duitse ambtenaar lid zijn van AfD?

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer (CSU) laat onderzoeken in hoeverre het lidmaatschap van de Alternative für Deutschland (AfD) verenigbaar is met de verplichtingen en politieke terughoudendheid die voor ambtenaren gelden.

Nijmegen in beroep tegen terugkeer Danny M. en gezin

De gemeente Nijmegen wil niet dat Danny M. en zijn gezin terugkeren in de stad. Burgemeester Hubert Bruls zette de man en zijn gezin vorig jaar augustus met een noodbevel de stad uit, omdat hij de veiligheid van het gezin, maar ook die van de buurt niet …

Strengere eisen aan gemeenten voor geothermie

Gemeenten moeten goed nadenken hoe zij met geothermie omgaan. De keuze van de locatie en de manier waarop de putten worden gemaakt kunnen grote gevolgen hebben. Daarom gaat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) scherper toezien op de veiligheid van …

Vergoeding Statenleden onder de loep

Er komt een onderzoek naar de vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen. Op grond van dat onderzoek beslist minister Ollongren van Binnenlandse Zaken of de vergoeding wordt aangepast. Dat schrijft Ollongren in een brief aan …

OM eist boete voor wethouder in rel Steenbergen

Voor smaad over een vlogger is maandag 350 euro boete geëist tegen een voormalig wethouder van de gemeente Steenbergen. Volgens de aanklager heeft ex-wethouder Vincent van den Bosch in de regionale media leugens verspreid over de vlogger die hem …

Pendelen ambtenaar kost niets

Hoeveel was de gemeente Hengelo in 2018 kwijt aan reiskosten voor alle ambtenaren die buiten Hengelo wonen? Een terechte vraag van de PVV-fractie, want van de 732 ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeente Hengelo wonen er slechts 329 in de stad zelf, …

Griffiers pakken bestuurlijke spaghetti aan

Menig raadslid verzucht geen grip te hebben op regionale samenwerkingsverbanden. In zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant is dat niet anders. De griffiers staken de koppen bij elkaar en kwamen met praktische voorstellen om grip en sturing te …

Grote uitstroom rijksambtenaren na 2025

Tot en met 2020 bereikt bij het rijk 4 procent van het huidige personeelsbestand de aow-leeftijd. Daarna neemt het aandeel ouderen gestaag toe, totdat het in 2025 ruim verdrievoudigt tot 13 procent. Met name de uitstroom van kennis en kunde vormt …

Stikstofaanpak onder het mes

Gemeenten houden de adem in. Nadat het Europese Hof van Justitie begin november aan de stoelpoten zaagde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), buigt de Raad van State zich er 14 februari voor. Advocaat Rachid Benhadi  over de mogelijke gevolgen.

Defensiepersoneel wil ook 'Tilburgse' regeling chroom-6

Werknemers van Defensie die hebben blootgestaan aan de kankerverwekkende stof chroom-6 willen dezelfde schadevergoeding als mensen die in Tilburg met deze stof hebben gewerkt. Dat zegt letselschadespecialist Yme Drost namens driehonderd cliënten na …

Fonds geeft recordbedrag uit aan Rotterdammers in nood

Ruim anderhalf miljoen euro heeft het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam in 2018 uitgegeven aan inwoners van de maasstad die in urgente financiële problemen zijn gekomen.  Een stijging van 10 procent ten opzichte van 2017.

Amsterdam overweegt verschillende ov-tarieven

Amsterdam onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor openbaar vervoer, zoals investeren in openbaar vervoer samen met private partijen en een apart ov-tarief voor sommige trajecten. Dat vertelt de Amsterdamse wethouder Kock (Economische Zaken, D66) aan het FD .

OM vraagt vrijspraak voor vlogger Steenbergen

Een vlogger die de lokale politiek in Steenbergen op de hak neemt, kan volgens de officier van justitie niet veroordeeld worden voor stalking en belediging van een ex-wethouder. 

Woningtekort 'alarmerend hoog'

Het woningtekort in Nederland blijft fors oplopen en ligt op dit moment al op 263.000 woningen. Tegelijkertijd hebben private beleggers 20 miljard euro beschikbaar om nieuwe huurwoningen te bouwen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital …

Alle bestuurslagen moeten aan de bak

Belangrijke vraagstukken van de samenleving kunnen allang niet meer door één overheidslaag worden opgepakt. Rijk, provincie en gemeenten hebben samen én afzonderlijk nog wel wat huiswerk te doen om die grote maatschappelijke opgaven …