Thema

Bestuur, infrastructuur en diensten

Belangrijke voorwaarden voor een goed functionerende samenleving zijn:
de kwaliteit van de infrastructuur. Dat is niet alleen de riolering, het electriciteitsnet en de gasvoorziening. Ook de informatieinfrastuctuur is uitermate belangrijk. Bereikbaarheid van bellen, radio en TV zijn inmiddels primair.
Ook het aanbod van voldoende gemeentelijke diensten. Is uitermate belangrijk. 
Burgers verwachten een betrouwbare gemeenteraad, met de B&W en gemeentelijke diensten. Van hen wotdt verwacht dat ze helder communiceren.
Een betrouwbaar bestuur communiceert met burgers "geloofwaardig" dus zonder verborgen agenda en dubbele bodem.

Vervoer

Op hogere leeftijd wordt niet zelden het vervoer steeds moeilijker. Soms heeft men nog een eigen auto soms niet meer. Familiebezoek, winkelen of een bezoek aan het ziekenhuis vragen meer organisatie. Ouderen zijn dan aangewezen op openbaar vervoer, speciaal (groeps-) vervoer en vervoer door vrijwilligers. Bij de planning van het Openbaar Vervoer moet niet alleen gekeken worden naar rendement in de breedste zin maar in belangrijke mate ook naar de maatschappelijke functie, het maatschappelijk belang.

Goed openbaar vervoer voldoet aan redelijke eisen zoals:

  • goede instap van bussen, ook voor hen die minder goed ter been zijn;
  • halteplaatsen in de buurt waardoor te lange wandelingen worden voorkomen;
  • overstappen tijdens ritten naar populaire doelen (zolas ziekenhuis, station, stads en culturele centra) moet zoveel mogelijk worden beperkt;
  • goede beschikbaarheid, ook 's avonds en in het weekend;
  • betaalbaarheid.

Als u begeleid vervoer nodig heeft neem dan contact op met het LIAC, Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening.

OV in de regio verandert in december 2016

Hermes verzorgt momenteel het openbaar vervoer per bus in de regio Eindhoven. De concessie die via het Samenwerkingsver-band Regio Eindhoven (SRE) aan Hermes was verleend vervalt per 11 december 2016.

De provincie Noord-Brabant heeft gewerkt aan de plannen voor de aanbesteding.

Hermes is de enige vervoersonderneming die een offerte heeft ingediend.
De provincie heeft het ingediende aanbod van Hermes uitvoerig getoetst en heeft besloten de concessie voor het Openbaar Vervoer in de regio Zuidoost-Brabant aan Hermes te gunnen. Hermes gaat vanaf 11 december 2016 het busvervoer in de regio verzorgen voor de komende 10 jaar.
Volg ook het Nieuws onderstaand in "Actueel in Bestuur".

Onthutst

In de Klankbordgroepen is onthutst op de plannen van de provincie gereageerd omdat routes binnen de gemeente buiten de aanbesteding zijn gehouden.
De Seniorenraad heeft in een brief aan B&W gevraagd om bij de Provincie een zodanige ontsluiting van (de wijken van) Waalre via het Openbaar Vervoer te bepleiten dat de mobiliteit van oa. senioren geen geweld wordt aangedaan.

Communicatie

In de communicatie naar de burgers ontbreekt het vaak aan geloofwaardigheid. De burger wordt "met een kluitje in het riet gestuurd", Althans zo voelt de burger dat vaak.

"SMART" communiceren is de oplossing
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

SMART doelen

Specifiek

Doel eenvoudig; Wat, Wie, Waar, Wanneer, Welke, Waarom;

Meetbaar

Hoeveel, Hoever, Meten;

Acceptabel

Draagvlak

Realistisch

Is het doel Haalbaar, Uitvoerbaar, maar wel Uitdagend;

Tijdgebonden

Wanneer beginnen, Wanneer klaar;

Infrastructuur en diensten

Bij infrastructuur gaat het over wegen- en stratennet, waterleiding en elektriciteit, telecommunicatie, riolering, enzovoorts. Allemaal primaire voorwaarden voor een goed functionerende samenleving.
Ook van groot belang is voldoende aanbod van diensten, zeker wanneer mensen minder mobiel zijn.
Belangrijke diensten zijn gezondheidszorg door huisartsen en andere zorgverleners, supermarkten en winkels, vervoer, telecommunicatie providers, enzovoorts.

Samenwerken en leren van anderen

In Nederland zijn er ongeveer 400 gemeenten. Logisch dat er geleerd kan worden van ervaringen van anderen. Ook wordt er samengewerkt.
De gemeente Waalre werkt beleidsvoorbereidend en uitvoerend samen met andere gemeenten zoals Eindhoven, Geldrop-Mierlo. Hierdoor worden kosten bespaard en vaak zijn betere oplossingen bereikt.

Kabel(televisie) netwerk

Een bekabeld netwerk met services van hoge kwaliteit vormt de ruggengraat van levensbepalende diensten zoals zorg en beveiliging op afstand.
Kabeltelevisie Waalre rolt momenteel "glasvezel tot de voordeur" uit. Dat gaat niet probleemloos. Veel aangesloten burgers krijgen niet de servicekwaliteit die ze verwachten.

Ook de gemeente is hierin partij omdat de gemeenteraad een bestuurder in de stichting heeft benoemd, de heer Oscar Vinck

Kabeltelevisie Waalre is defacto de de levering van snel internet monopolist. In het algemeen is er geen volwaardig alternatief.
De vrijheid van de burger wordt ernstig beknot als er niet gekozen kan worden voor volwaardige services.

Nieuws 606

Expertiseteam lokale journalistiek mag 'stevig advies' geven

De lokale journalistiek verschraalt. Kranten verdwijnen en omroepen hebben het moeilijk. Een Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek gaat op zoek naar een antwoord op de sterk veranderende situatie binnen het medialandschap.

Nieuw festival om de democratie te vieren

Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vindt op het eiland Veur-Lent, in de Waal bij Nijmegen, het eerste landelijke Democratiefestival plaats. Duizenden inwoners uit heel het land gaan met elkaar, politici, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in gesprek over het Nederland van nu en straks.

Geerten Boogaard benoemd tot Thorbecke-hoogleraar

Per 1 mei volgt Geerten Boogaard Job Cohen op als bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. De benoeming geldt voor 5 jaar. De VNG, die de Thorbeckeleerstoel ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan cadeau kreeg van het ministerie van BZK, is blij met de benoeming van Boogaard.

'Gemeenten nodig voor behalen van internationale doelen'

Tijdens de bestuursvergadering van UCLG in Montevideo op 6 april benadrukte VNG-voorzitter Jan Van Zanen het belang van partnerschappen met lokale overheden om internationale agenda’s te realiseren.

Jos Wienen houdt de democratische rechtsstaat hoog

Niet geweld, niet het grote geld, niet de grootste schreeuwer bepaalt wie de baas is. Het is de democratische rechtsstaat die de burgers beschermt en misdaad voorkomt en afstraft.

Organiseer ervaringsdeskundigheid inclusie: inspiratiebundel

'Niets over ons, zonder ons', dat is het motto van het VN-Verdrag Handicap. Ervaringsdeskundige inwoners, daar moet je als gemeente gebruik van maken. Hoe dat kan leest u in de inspiratiebundel 'Organiseer ervaringsdeskundigheid: het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente.'

Right to Challenge regelen via wetgeving is geen oplossing

Gemeenten steunen de beweging om bewonersinitiatieven meer zeggenschap te geven over de eigen leefomgeving. Maar een wettelijke regeling over Right to Challenge is volgens ons geen oplossing. De Tweede Kamer spreekt 3 april over het uitdaagrecht. Wij geven ons standpunt weer in een paper.

Maak vaart met subsidie voor lokale partijen

'Financiële overheidssteun voor alle politieke partijen, nationaal en (alleen) lokaal opererend, is nodig zodat zij hun voor de representatieve democratie essentiële functies behoorlijk kunnen uitvoeren', stelt de commissie-Veling. De VNG pleit al jaren voor een subsidieregeling voor lokale partijen.

Kabinet presenteert nieuw Beleidskader herindelingen

De ministerraad stemde vandaag op voorstel van minister Ollongren (BZK) in met het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindelingen. Alle nieuwe herindelingen worden getoetst aan dit kader, het doel is herindelingsprocedures te borgen en meer van onderop te laten verlopen.

Steunbetuiging Utrecht

Wij zijn geraakt door de aanslag in Utrecht. We betuigen onze steun en ons medeleven aan alle slachtoffers en hun naasten, inwoners, hulpverleners en bestuurders van deze stad.

Verkiezingen: Alzheimer Nederland biedt stempakket aan

Drie op de tien mensen met dementie gaat nog zelf stemmen, blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland. Voor mensen met dementie én leden van stembureaus ontwikkelde Alzheimer Nederland een online stempakket.

Verruiming tijdelijke vervangingsregeling raadsleden 

Een raadslid kan bij zwangerschap of ziekte tijdelijk ontslagen en vervangen worden. Maar vanaf 16 weken voor een reguliere verkiezing is dat niet toegestaan. De VNG kan zich vinden in het kabinetsvoorstel om de Kieswet op dit punt aan te passen.

Digitale publicatie processen-verbaal verkiezingsuitslagen

De VNG vraagt gemeenten aandacht te hebben voor de verplichting om de processen-verbaal van de stembureaus (N10) en de opgave van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N11) te scannen en op hun website te plaatsen.

Workshops Prodemos over verkiezingen in begrijpelijke taal

Op 20 maart 2019 gaan we weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. ProDemos biedt aan twaalf gemeenten workshops aan speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Onder de noemer ‘ProDemos Schuift aan: Stem jij ook?’ Doet uw gemeente ook mee in de organisatie?

Overheid van nu inspireert

Wie bezig is met interbestuurlijke samenwerking en daarbij wat inspiratie kan gebruiken kan vanaf vandaag terecht op de website www.overheidvannu.nl voor voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen bestuurslagen.

Routeplanner Right to Challenge helpt zeer betrokken burgers

Denken de bewoners van uw gemeente ook dat zij het beter kunnen? De Routeplanner Right to Challenge helpt bij de invulling van hun 'right to challenge', het recht om vergaand invloed uit te oefenen op gemeentetaken.

Onderzoek naar bezetting stembureaus: bijeenkomsten

Zoals eerder bericht, laten het ministerie van BZK, de NVVB en de VNG de deskundigheid, vaardigheden en facilitering van leden van stembureaus en tellers onderzoeken. De gemeenten worden gevraagd hun stembureauleden en tellers uit te nodigen om een online vragenlijst in te vullen.

'Stel de vraag: waar doen we het allemaal voor?'

Eerlijk, rechtvaardig, toegankelijk: in deze termen praten we meestal niet over gemeentelijk beleid. Toch zou het goed zijn als gemeenten en hun stakeholders wel over deze publieke waarden en daarmee ook over de werkelijke bedoeling van de publieke opdracht zouden spreken.

Voorlichting over verkiezingen in begrijpelijke taal

Voor veel kiezers die moeite hebben met lezen, en ook voor veel kiezers met een (licht) verstandelijke beperking, is de reguliere informatievoorziening over verkiezingen moeilijk toegankelijk. ProDemos maakte daarom voor beide doelgroepen een verkiezingskrant.

Holocaustverleden van uw gemeente

Aanstaande zondag 27 januari 2019 vindt de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking plaats. Op deze dag werd 74 jaar geleden Auschwitz bevrijd. Aan gemeenten de oproep om deel te nemen aan dit project.

Binnenlands Bestuur:

Ruim kwart deelnemers bijstandsproef uitgestroomd

Van de 410 deelnemers aan het Wageningse vertrouwensexperiment met de bijstand zijn er inmiddels 110 uitgestroomd, laat de gemeente weten in haar derde halfjaarrapportage. Volgens cijfers van de wetenschappelijke begeleiders, heeft de helft van hen …

Platteland kan tekorten jeugd niet opvangen

Ook de grootschalige plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, kampen met oplopende tekorten op de jeugdhulp. Omdat de tekorten lastig kunnen worden opgevangen door inkomsten uit andere beleidsdomeinen, bestaat het gevaar dat wordt gestuurd op …

Boa-staking op Koningsdag in Amsterdam verboden

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft vrijdag een voorgenomen staking van buitengewoon opsporingsambetanaren (boa's) op Koningsdag verboden. De impact op veiligheid en openbare orde is te groot als de boa's niet op straat zijn op deze extreem …

Meer diversiteit in Utrechtse selectiecommissies

De Utrechtse wethouder Linda Voortman (personeel en organisatie, GroenLinks) wil meer diversiteit in het gemeentelijke personeelsbestand en dat vooral in de hogere ambtelijke lagen. In plannen die Voortman met de gemeenteraad heeft gedeeld, staat onder …

Overschot BUIG-budget over 2018: 159 miljoen euro

Gemeenten houden aan het uitvoeren van hun bijstandstaken over het vorig jaar 159 miljoen euro over, blijkt uit een analyse door Divosa van gegevens die gemeenten bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben aangeleverd. Het …

Regels bieden onvoldoende bescherming tegen stank

Met de regels van nu is het moeilijk om geurhinder door veehouderijen aan te pakken. Dat concludeert de Commissie geurhinder veehouderijen deze week in haar adviesrapport Geur bekennen. De Wet geurhinder veehouderijen houdt geen rekening met cumulatie …

Bonden eisen bijna miljard euro voor jeugdzorg

Het kabinet moet structureel 750 miljoen euro uittrekken voor de jeugdzorg. 300 miljoen daarvan om de toegenomen vraag te bekostigen en 450 miljoen euro om de eerder doorgevoerde bezuinigingen ongedaan te maken. Dat stellen vakbonden FNV Zorg & …

Vakbonden stellen VNG ultimatum over cao gemeenten

Tot uiterlijk 1 mei 10.00 uur krijgt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van de vakbonden FNV, CNV en CMHF de gelegenheid op hun voorwaarden het geklapte overleg over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren te hervatten. Bij het negeren van dat …

Metrostations eindelijk op zonnestroom

Dertien Amsterdamse metrostations worden dit jaar voorzien van in totaal 5.000 zonnepanelen. Eindelijk, want het project werd al jaren geleden aangekondigd. ‘Zo’n project in een spooromgeving is echt niet eenvoudig.’

Ex-topambtenaar radicalisering vecht strafontslag aan

De voormalige Amsterdamse topambtenaar Saadia Ait-Taleb heeft bij de rechtbank in Amsterdam haar strafontslag aangevochten. Ze vertelde tijdens de zitting opnieuw dat ze 'nooit de intentie heeft gehad om wie dan ook te benadelen'. Bijna twee jaar nadat …

Waterbeheerders verwachten opnieuw droogteproblemen

Waterbeheerders nemen voorzorgsmaatregelen om de beschikbaarheid van zoetwater in de zomer zo groot mogelijk te houden. Dit jaar worden al vroeg droogteproblemen verwacht, omdat het jaar al droger dan ooit is begonnen en er in april ook een klein …

Ook Friese gemeenten willen geld te dure trucks terug

Gemeenten in Friesland betaalden te veel geld voor trucks en daarom sluiten zij zich aan bij een claim om vergoeding te krijgen. De oorzaak is kartelvorming door truckfabrikanten in de periode 1997-2011.

Rotterdam begeleidt jongeren per app

Vierhonderd kwetsbare Rotterdamse jongeren tussen de 16 en 27 worden door welzijnsorganisaties  gratis geabonneerd op een hulpapp. Dat gebeurt in het kader van een app van de gemeente, die onderzoekt of begeleiding per app de jongeren zelfstandiger …

‘Arbeidsmigranten niet in schuren laten slapen’

Onaanvaardbaar, noemt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het feit dat arbeidsmigranten in Gelderland onder slechte omstandigheden in stallen en schuren moeten slapen. De provincie Gelderland deed deze ‘schrikbarende …

Waterschap doodt 17 bevers

Het waterschap Limburg heeft deze winter 17 bevers gedood. De dieren veroorzaakten teveel schade aan het watersysteem, en kunnen niet worden weggevangen.

‘Upcoding’ oorzaak tekorten op jeugdhulp

Bij jongeren wordt zwaardere zorg ingezet dan nodig is. Gemeenten betalen de rekening. Dit fenomeen ‘upcoding’ − waarbij de zorgbehoefte van de cliënt administratief zwaarder wordt voorgesteld dan in werkelijkheid het geval is …

Kabinet moet met miljoenen over brug komen

Er is structureel meer geld nodig voor de uitvoering van de Jeugdwet. Dat stelt het stedenwerk G40. Een bedrag wil de G40 niet noemen, maar bij een efficiencykorting van 450 miljoen euro en een toename van het aantal jongeren in jeugdhulp van 12 procent …

Gelekte teamplannen leggen achilleshielen Venlo bloot

De teamplannen van de gemeente Venlo die onlangs per abuis integraal online werden gepubliceerd, veroorzaken flinke onrust in de raad. De overzichten van het functioneren van de afdelingen zouden een zorgwekkend beeld schetsen van onderbezetting en werk …

Forse stijging aanvragen Wmo-voorzieningen

De gemeente Kampen verwacht dat dit jaar twintig procent meer Kampenaren voor een Wmo-maatwerkvoorziening bij de gemeente zullen aankloppen dan vorig jaar. De rijkscompensatie van een krappe vier ton die de gemeente krijgt voor de aanzuigende werking …

Aantal jongeren in jeugdhulp stijgt met 12,1 procent

Sinds de invoering van de Jeugdwet krijgen fors meer jongeren jeugdhulp. In de periode 2015-2017 is sprake van een stijging van 12,1 procent. Het totaal aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt in 2016 en 2017 is daarnaast groter dan in de jaren 2011-2014.

Nieuwe aansluitronde Open Raadsinformatie

Overheden kunnen zich in mei aanmelden voor deelname aan Open Raadsinformatie, een tool van VNG Realisatie en de Open State Foundation die raadsinformatie van gemeenten en provincies als open data ontsluit. Een eerdere aansluitronde leverde honderd …

Gemeente Amstelveen schoot tekort bij kerkbrand

Bij het blussen van de brand in de Sint Urbanuskerk, afgelopen september, is de gemeente Amstelveen tekortgeschoten in het zorgen voor voldoende bluswater. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een onderzoek. Bij de brand raakte een …

Verschillende trouwkosten baren minister geen zorgen

Er zijn grote verschillen in de trouwkosten per gemeente, maar minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) ziet geen reden voor maatregelen zoals een maximumtarief. ‘Er is geen reden om aan te nemen dat de lokale democratie ten aanzien van …

Prorail investeert miljarden in vernieuwen stations

Spoorbeheerder ProRail investeert de komende tien jaar 3,5 miljard euro in het vernieuwen en comfortabeler maken van stations. De stations krijgen meer liften, hellingbanen, sanitaire voorzieningen, camera’s en andere technische snufjes. Ook komen …

Nieuwe compensatie voor gedupeerden Groningen

Alle eigenaren van huizen in het Groningse aardbevingsgebied kunnen waarschijnlijk vanaf volgend jaar aanspraak maken op een nieuwe regeling ter compensatie van de waardedaling van die woningen. De vergoeding kan oplopen tot meer dan 10 procent van de …

Amsterdam naar rechter om voorgenomen staking boa's

De gemeente Amsterdam stapt naar de rechter om een voorgenomen staking van handhavers in de avond op Koningsdag te voorkomen. Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema gaat deze actie te ver. 'Juist op een moment dat de halve stad …

Tien uitzenders huisvesten arbeidsmigranten Westland

Voor het gemeentelijk register voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Westland hebben zich inmiddels tien gecertificeerde uitzendbureaus gemeld. Dat antwoordt wethouder Karin Zwinkels op vragen van de plaatselijke LPF. Intrekking van het …

Ontslagen wethouder terug in Vlaardingse raad

Vorige maand werd Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) nog door de gemeenteraad van Vlaardingen als wethouder ontslagen, omdat die hem niet langer geloofwaardig vond. Hoogendijk huisvestte namelijk arbeidsmigranten, terwijl hij daar politiek en …

Den Bosch wil glyfosaatverbod bij erfpacht

De gemeente Den Bosch gaat een verbod op het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat opnemen in nieuwe erfpachtcontracten. Dat zegt wethouder Roy Geers (Grondzaken, Rosmalens Belang) in het Brabants Dagblad.

Meer werkenden bij herverdeling loonkostensubsidies

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kunnen er meer bijstandsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe worden geleid als de financiering van de loonkostensubsidie en het begeleidingsbudget wordt aangepast.

Abo-tarief Wmo leidt tot toename aanvragen

De Drechtsteden zien een toename van het aantal inwoners dat een Wmo-aanvraag bij een van de gemeenten heeft gedaan. In de eerste drie maanden werd een stijging genoteerd van 8,5 procent. De toename wordt toegeschreven aan de invoering van het …

Forse groei megastallen

Het aantal megastallen in Nederlandse provincies is de laatste jaren fors gestegen. In zeven jaar steeg het aantal van 456 in 2010 naar 801 in 2017, een groei van 76 procent. Ruim een kwart van de megastallen staat in Noord-Brabant.

Te veel info nekt meer werknemers

Vorig jaar kreeg 28 procent van de werknemers (2,1 miljoen mensen) zoveel informatie op een werkdag dat zij moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. Vier jaar eerder was dat nog een kwart. Deze werknemers zijn ontevredener over hun …

Van wethouder naar burgemeester

Wethouders die nadenken over een volgende carrièrestap als burgemeester, kunnen naar een speciaal ‘burgemeestersklasje’. Het is de tweede keer dat de Wethoudersvereniging deze masterclass ‘Van wethouder naar burgemeester’ …

Blockchain voor dummies bij overheid

Waarvoor kun je als gemeente blockchain gebruiken, en waarvoor niet? Om gemeenten aan meer inzicht te helpen stelde VNG Realisatie een praktische handleiding samen voor overheden die met blockchain aan het werk willen. 

Gemeenten vechten om ‘gevaarlijk’ 5G

Eind januari maakte Apeldoorn bekend dat zij in 2021 als eerste gemeente een werkend 5G-netwerk wil hebben. Meteen kwam de gemeente Den Haag er overheen: de Hofstad wil al in 2020 over op 5G. Hoe realistisch zijn die plannen, wetende dat veilingen voor …

Rustige koers bij normalisering

De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een unieke operatie: een systeemwijziging, van publiek- naar privaatrecht voor circa een half miljoen ambtenaren. Binnenlandse Zaken (BZK ) coördineert de operatie. 

‘Naar één decentrale overheids-cao’

Eddy van Hijum, nu demissionair gedeputeerde in Overijssel, was als CDA-Tweede Kamerlid in 2010 één van de initiatiefnemers van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaar (Wnra) die op 1 januari 2020 in werking treedt. ‘Ik was …

RET wil volautomatische metro

Het aantal reizigers in de Rotterdamse metro groeit zo hard, dat het railsysteem tegen de capaciteitsgrenzen aanloopt. Volgens vervoerder RET zijn erop korte termijn nog wel optimalisaties mogelijk, maar moet er op de langere termijn worden gekeken naar …

Den Haag verwacht 4000 nieuwe banen

Den Haag verwacht dat de groei van internationale organisaties de stad 4000 nieuwe banen gaat opleveren. Dat melden de wethouders Saskia Bruines (kenniseconomie en internationaal) en Boudewijn Revis (stadsontwikkeling).

Markt en technologie zitten lokale journalistiek dwars

De lokale journalistiek heeft het zwaar. In Zuid-Holland zien gemeenten dat de media niet diep graven en vaak persberichten overnemen. Mediafondsen moeten pers én wethouders scherp houden.

Integriteitsaward voor hoofd integriteit Nationale Politie

Nathalie Smeets, voormalig hoofd Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Nationale Politie, heeft gisteren de Ien Dales Integriteitsaward 2019 gewonnen. Smeets vervulde op verschillende manieren een voortrekkersrol in het bevorderen van integriteit …

Delftenaren gaan wonen tussen de bedrijven

Zo’n vijftienduizend woningen willen Delft en Haarlem elk binnenstedelijk bouwen. Waar laat je die?  Delft doet het na veel discussie deels op een bedrijventerrein, Haarlem na een even intensief debat uiteindelijk niet. 

Flexregels voor duurzame energie

Hoe kunnen de ruimere mogelijkheden van de Omgevingswet worden ingezet om de regionale energietransitie te versnellen? 

Ophef over aparte lijnbus naar azc

Vrijwel de hele Tweede Kamer wil dat asielzoekers die overlast veroorzaken zo hard mogelijk worden aangepakt. Zwaardere straffen voor lichte vergrijpen, gebiedsverboden, vaker voorarrest inzetten. Veel ideeën passeerden de revue in een debat …

Mobiel bereik bij festivals blinde vlek

Gemeenten, providers en evenementorganisatoren hebben bij de vergunningverlening van evenementen te weinig aandacht voor mobiele bereikbaarheid. Daardoor is de veiligheid bij noodsituaties niet altijd gewaarborgd.

Handhaving ballonoplaatverbod ‘lastige zaak’

Steeds meer gemeenten verbieden het oplaten van ballonnen. De gemeente Den Haag gaat extra ambtenaren inzetten, maar de meeste gemeenten hopen op een preventieve werking van het verbod.

Gemeenten: wij betalen wel reële pgb-tarieven

De gemeenten Almere, Lelystad en Tiel ontkennen dat ze geen reële pgb-tarieven betalen. De belangenvereniging voor pgb-houders Per Saldo stelt echter dat hulpbehoevenden met de verstrekte pgb-tarieven geen kwalitatief goede (professionele) zorg …

Half miljard EU-subsidie naar decentrale overheden

Provincies, gemeenten en waterschappen hebben als bestuurslagen sinds het begin van de huidige EU-programmaperiode 2014-2020 samen iets meer dan 535 miljoen euro opgestreken.

Politiek primaat blijft rechtspositie ambtenaar inperken

Anderhalf jaar is er onderhandeld over normalisering van de Cao Gemeenten, waarbij het is gelukt bestaande arbeidsvoorwaarden één op één te laten overgaan. Maar een volledige normalisering is het niet, en dat steekt …