Thema

Bestuur, infrastructuur en diensten

Belangrijke voorwaarden voor een goed functionerende samenleving zijn:
de kwaliteit van de infrastructuur. Dat is niet alleen de riolering, het electriciteitsnet en de gasvoorziening. Ook de informatieinfrastuctuur is uitermate belangrijk. Bereikbaarheid van bellen, radio en TV zijn inmiddels primair.
Ook het aanbod van voldoende gemeentelijke diensten. Is uitermate belangrijk. 
Burgers verwachten een betrouwbare gemeenteraad, met de B&W en gemeentelijke diensten. Van hen wotdt verwacht dat ze helder communiceren.
Een betrouwbaar bestuur communiceert met burgers "geloofwaardig" dus zonder verborgen agenda en dubbele bodem.

Vervoer

Op hogere leeftijd wordt niet zelden het vervoer steeds moeilijker. Soms heeft men nog een eigen auto soms niet meer. Familiebezoek, winkelen of een bezoek aan het ziekenhuis vragen meer organisatie. Ouderen zijn dan aangewezen op openbaar vervoer, speciaal (groeps-) vervoer en vervoer door vrijwilligers. Bij de planning van het Openbaar Vervoer moet niet alleen gekeken worden naar rendement in de breedste zin maar in belangrijke mate ook naar de maatschappelijke functie, het maatschappelijk belang.

Goed openbaar vervoer voldoet aan redelijke eisen zoals:

  • goede instap van bussen, ook voor hen die minder goed ter been zijn;
  • halteplaatsen in de buurt waardoor te lange wandelingen worden voorkomen;
  • overstappen tijdens ritten naar populaire doelen (zolas ziekenhuis, station, stads en culturele centra) moet zoveel mogelijk worden beperkt;
  • goede beschikbaarheid, ook 's avonds en in het weekend;
  • betaalbaarheid.

Als u begeleid vervoer nodig heeft neem dan contact op met het LIAC, Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening.

OV in de regio verandert in december 2016

Hermes verzorgt momenteel het openbaar vervoer per bus in de regio Eindhoven. De concessie die via het Samenwerkingsver-band Regio Eindhoven (SRE) aan Hermes was verleend vervalt per 11 december 2016.

De provincie Noord-Brabant heeft gewerkt aan de plannen voor de aanbesteding.

Hermes is de enige vervoersonderneming die een offerte heeft ingediend.
De provincie heeft het ingediende aanbod van Hermes uitvoerig getoetst en heeft besloten de concessie voor het Openbaar Vervoer in de regio Zuidoost-Brabant aan Hermes te gunnen. Hermes gaat vanaf 11 december 2016 het busvervoer in de regio verzorgen voor de komende 10 jaar.
Volg ook het Nieuws onderstaand in "Actueel in Bestuur".

Onthutst

In de Klankbordgroepen is onthutst op de plannen van de provincie gereageerd omdat routes binnen de gemeente buiten de aanbesteding zijn gehouden.
De Seniorenraad heeft in een brief aan B&W gevraagd om bij de Provincie een zodanige ontsluiting van (de wijken van) Waalre via het Openbaar Vervoer te bepleiten dat de mobiliteit van oa. senioren geen geweld wordt aangedaan.

Communicatie

In de communicatie naar de burgers ontbreekt het vaak aan geloofwaardigheid. De burger wordt "met een kluitje in het riet gestuurd", Althans zo voelt de burger dat vaak.

"SMART" communiceren is de oplossing
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

SMART doelen

Specifiek

Doel eenvoudig; Wat, Wie, Waar, Wanneer, Welke, Waarom;

Meetbaar

Hoeveel, Hoever, Meten;

Acceptabel

Draagvlak

Realistisch

Is het doel Haalbaar, Uitvoerbaar, maar wel Uitdagend;

Tijdgebonden

Wanneer beginnen, Wanneer klaar;

Infrastructuur en diensten

Bij infrastructuur gaat het over wegen- en stratennet, waterleiding en elektriciteit, telecommunicatie, riolering, enzovoorts. Allemaal primaire voorwaarden voor een goed functionerende samenleving.
Ook van groot belang is voldoende aanbod van diensten, zeker wanneer mensen minder mobiel zijn.
Belangrijke diensten zijn gezondheidszorg door huisartsen en andere zorgverleners, supermarkten en winkels, vervoer, telecommunicatie providers, enzovoorts.

Samenwerken en leren van anderen

In Nederland zijn er ongeveer 400 gemeenten. Logisch dat er geleerd kan worden van ervaringen van anderen. Ook wordt er samengewerkt.
De gemeente Waalre werkt beleidsvoorbereidend en uitvoerend samen met andere gemeenten zoals Eindhoven, Geldrop-Mierlo. Hierdoor worden kosten bespaard en vaak zijn betere oplossingen bereikt.

Kabel(televisie) netwerk

Een bekabeld netwerk met services van hoge kwaliteit vormt de ruggengraat van levensbepalende diensten zoals zorg en beveiliging op afstand.
Kabeltelevisie Waalre rolt momenteel "glasvezel tot de voordeur" uit. Dat gaat niet probleemloos. Veel aangesloten burgers krijgen niet de servicekwaliteit die ze verwachten.

Ook de gemeente is hierin partij omdat de gemeenteraad een bestuurder in de stichting heeft benoemd, de heer Oscar Vinck

Kabeltelevisie Waalre is defacto de de levering van snel internet monopolist. In het algemeen is er geen volwaardig alternatief.
De vrijheid van de burger wordt ernstig beknot als er niet gekozen kan worden voor volwaardige services.

Nieuws 606

Digitalisering uitdaging én kans voor lokale democratie

Gemeenten kunnen meer gebruik maken van digitale middelen om tot een opener raadsagenda te komen en inwoners een actievere rol te geven in bestuurlijke processen. Dit stelt het Rathenau Instituut in het rapport Griffiers en Digitalisering, na onderzoek onder griffiers en raadsleden. 

Minister Ollongren: ‘Samenwerken en elkaar de ruimte geven’

'Besturen in Nederland is samenwerken. Dat betekent niet dat je altijd alles samen moet doen. Je moet elkaar de ruimte geven voor invulling van de eigen rol.' Dat zei minister Kajsa Ollongren (BZK) in haar speech voor het VNG Jaarcongres.

Vier de democratie, kom naar het Democratiefestival!

Minister Kajsa Ollongren van BZK en VNG-voorzitter Jan van Zanen roepen alle burgemeesters, dijkgraven en commissarissen van de Koning op 30 en 31 augustus a.s. met een bus met inwoners naar het Democratiefestival te komen. Het Democratiefestival wordt gehouden op het eiland Veur-Lent bij Nijmegen.

Piet Buijtels ontvangt Prijs der Gemeenten

VNG voorzitter Jan van Zanen heeft namens het VNG-bestuur de Prijs der Gemeenten overhandigd aan oud bestuurslid en penningmeester Piet Buijtels. 

Reactie Jan van Zanen op kabinetsbrief Jeugdzorg en GGZ

‘Dankzij de inzet van vele vertegenwoordigers van gemeenten en de VNG is het kabinet tot het inzicht gekomen om de komende jaren zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wens om onze inwoners niet de dupe te laten worden van de tekorten in de jeugdzorg.'

Wijziging kieswet: Laat gemeenten zelf kiezen

Gemeenten moeten zelf kunnen kiezen of zij de stembiljetten op een centrale locatie in de gemeente willen tellen. Dat schrijft VNG in reactie op het concept wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen.

Handreiking processen-verbaal verkiezingsuitslagen online

Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 ondervond een aantal gemeenten praktische problemen bij de publicatie van de processen-verbaal. Daarom heeft de VNG een handreiking opgesteld in de vorm van een document met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. 

Interbestuurlijk samenwerken: hoe ver zijn we?

Het is ruim een jaar geleden dat gemeenten, Rijksoverheid, waterschappen en provincies het Interbestuurlijk Programma ondertekenden. Hoe staat het na een jaar met gelijkwaardig en opgavegericht samenwerken op de 9 opgaven en overkoepelende thema’s? En wat staat ons de komende periode te doen?

'Lokale democratie is gebaat bij goede lokale journalistiek'

Aldus Jan van Zanen. Het moet immers gaan om geluid en tegengeluid. Tegelijk constateert van Zanen dat er in veel gevallen een schaalvergroting plaatsvindt, met name bij de regionale dagbladen. Zoeken naar pluriformiteit nieuwe stijl in het media-aanbod is voor hem daarom op dit moment het uitgangspunt.

Expertiseteam lokale journalistiek mag 'stevig advies' geven

De lokale journalistiek verschraalt. Kranten verdwijnen en omroepen hebben het moeilijk. Een Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek gaat op zoek naar een antwoord op de sterk veranderende situatie binnen het medialandschap.

Nieuw festival om de democratie te vieren

Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vindt op het eiland Veur-Lent, in de Waal bij Nijmegen, het eerste landelijke Democratiefestival plaats. Duizenden inwoners uit heel het land gaan met elkaar, politici, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in gesprek over het Nederland van nu en straks.

Geerten Boogaard benoemd tot Thorbecke-hoogleraar

Per 1 mei volgt Geerten Boogaard Job Cohen op als bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. De benoeming geldt voor 5 jaar. De VNG, die de Thorbeckeleerstoel ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan cadeau kreeg van het ministerie van BZK, is blij met de benoeming van Boogaard.

'Gemeenten nodig voor behalen van internationale doelen'

Tijdens de bestuursvergadering van UCLG in Montevideo op 6 april benadrukte VNG-voorzitter Jan Van Zanen het belang van partnerschappen met lokale overheden om internationale agenda’s te realiseren.

Jos Wienen houdt de democratische rechtsstaat hoog

Niet geweld, niet het grote geld, niet de grootste schreeuwer bepaalt wie de baas is. Het is de democratische rechtsstaat die de burgers beschermt en misdaad voorkomt en afstraft.

Organiseer ervaringsdeskundigheid inclusie: inspiratiebundel

'Niets over ons, zonder ons', dat is het motto van het VN-Verdrag Handicap. Ervaringsdeskundige inwoners, daar moet je als gemeente gebruik van maken. Hoe dat kan leest u in de inspiratiebundel 'Organiseer ervaringsdeskundigheid: het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente.'

Right to Challenge regelen via wetgeving is geen oplossing

Gemeenten steunen de beweging om bewonersinitiatieven meer zeggenschap te geven over de eigen leefomgeving. Maar een wettelijke regeling over Right to Challenge is volgens ons geen oplossing. De Tweede Kamer spreekt 3 april over het uitdaagrecht. Wij geven ons standpunt weer in een paper.

Maak vaart met subsidie voor lokale partijen

'Financiële overheidssteun voor alle politieke partijen, nationaal en (alleen) lokaal opererend, is nodig zodat zij hun voor de representatieve democratie essentiële functies behoorlijk kunnen uitvoeren', stelt de commissie-Veling. De VNG pleit al jaren voor een subsidieregeling voor lokale partijen.

Kabinet presenteert nieuw Beleidskader herindelingen

De ministerraad stemde vandaag op voorstel van minister Ollongren (BZK) in met het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindelingen. Alle nieuwe herindelingen worden getoetst aan dit kader, het doel is herindelingsprocedures te borgen en meer van onderop te laten verlopen.

Steunbetuiging Utrecht

Wij zijn geraakt door de aanslag in Utrecht. We betuigen onze steun en ons medeleven aan alle slachtoffers en hun naasten, inwoners, hulpverleners en bestuurders van deze stad.

Verkiezingen: Alzheimer Nederland biedt stempakket aan

Drie op de tien mensen met dementie gaat nog zelf stemmen, blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland. Voor mensen met dementie én leden van stembureaus ontwikkelde Alzheimer Nederland een online stempakket.

Binnenlands Bestuur:

Rekenkamer wil één meldpunt fouten basisregistraties

Als er een fout wordt gemaakt met gegevens van burgers en bedrijven in basisregistraties, is het bijna ondoenlijk om die te traceren, laat staan ongedaan te maken. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Die wil daarom dat er daarom een centraal …

Miljard aan ambtenarenpensioen onbenut

Ongeveer 1 miljard euro aan arbeidsongeschiktheidspensioen is niet aangevraagd door ABP-deelnemers die wel recht op dit pensioen hebben. Of ze mogen gebruikmaken van premievrije opbouw maar doen dat niet. Daar kwam ambtenarenpensioenfonds ABP achter …

Grenzen aan jeugdzorgplicht gemeenten

Het begrenzen van de jeugdzorgplicht van gemeenten, meer kennis en een andere contractering kunnen gemeenten helpen de jeugdzorg financieel behapbaar te krijgen.

Jongeren willen helderheid over wachttijden jeugdhulp

Jongeren die wachten op specialistische jeugdhulp worden vaak in het ongewisse gelaten en zijn dat zat. Dat blijkt uit een rondvraag van de Rotterdamse Kinderombudsman Stans Goudsmit. Zij verzamelde klachten en aanbevelingen van jongeren in Rotterdam en …

Kamer wil strenge regels voor algoritmes

De overheid moet voorzichtiger zijn met algoritmes, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet moet strengere regels opstellen en zorgen dat daarop wordt toegezien.

Bouwers verhogen druk op overheden Zuidasdok

Met het weglopen van de bouwwerkzaamheden aan het Zuidasdok wil aannemerscombinatie Zuidplus, bestaande uit bouwers Heijmans, Hochtief en Fluor, de druk opvoeren op opdrachtgevers Prorail, Amsterdam en Rijkswaterstaat. Het miljardenproject, dat …

Belastingdienst schiet tekort in aanpak ondermijning

De Belastingdienst kan op dit moment niet altijd de gevraagde bijdrage leveren in de aanpak van ondermijning. Verschillende burgemeesters stelden het onlangs al vast, maar de minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus geeft het nu ook toe …

Marcouch: geen excuses aan imam

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem ziet geen enkele aanleiding om imam Youssef Arkhouch excuses aan te bieden.

Vaart in aanpak onbewaakte overwegen

Provincies, gemeenten en het rijk gaan samen met spoorbeheerder ProRail tempo maken in de aanpak van onbewaakte overwegen. Dat hebben ze maandag in Zwolle afgesproken.

Motorclub Satudarah ook in hoger beroep verboden

Motorclub Satudarah is ook in hoger beroep verboden. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde net als de rechtbank vorig jaar dat de motorclub leiding gaf aan het strafbaar handelen van de leden. Het verbod betreft ook alle afdelingen (chapters) van …

Toegankelijkheid stembureaus schiet te kort

Alle stembureaus moeten wettelijk toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Maar uit onderzoek blijkt dat dat lang niet het geval is: bij de verkiezingen in maart 2019 was slechts in 45 procent van de gemeenten alle stembureaus …

Koen Schuiling (VVD) nieuwe burgemeester Groningen

Koen Schuiling (VVD) wordt de nieuwe burgemeester van Groningen. Dat is bekendgemaakt na een besloten raadsvergadering op het stadhuis. De 60-jarige Schuiling is nu nog burgemeester in Den Helder (Noord-Holland) en was in Groningen eerder wethouder en …

René Paas: ‘Hoe sneller minder gas, hoe beter’

De Groningse commissaris van de Koning, René Paas, is blij dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken onderzoek doet naar een pakket van maatregelen om de gaswinning volgend jaar opnieuw fors te verlagen. Hij doet dat in de richting van het …

Amsterdam sluit opvang lastige asielzoekers

De gemeente Amsterdam stopt na twee jaar met de opvang van vijftig overlastgevende asielzoekers. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in brief aan de gemeenteraad.

Begrotingsfout duwt Laborijn dieper in de problemen

De storm rond de Achterhoekse sociale dienst Laborijn wil maar niet luwen. Nadat Berenschot met een verwoestend rapport over Laborijn kwam én de gemeente Oude IJsselstreek daarop aankondigde uit de GR te gaan stappen, blijkt de intergemeentelijke …

Rechter: betaalde seks niet verplicht

De gemeente Peel en Maas hoeft geen seksuele dienstverlening te vergoeden voor een inwoner met hersenverlamming. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Volgens de CRvB is seksuele bevrediging geen algemene dagelijkse levensverrichting waarvoor …

Politie-app blijkt weggegooid geld

De jarenlange ontwikkeling van de 112-app door de politie blijkt zinloos. In totaal is 400.000 euro over de balk gegooid. Dat schrijft AG Connect naar aanleiding van een onderzoek door RTL Nieuws.

Burgemeester kan meer politie in Ter Apel regelen

Om het veiligheidsgevoel van inwoners van Ter Apel te vergroten dat is ontstaan door overlast van asielzoekers uit het opvangcentrum aldaar kan de burgemeester van Westerwolde bijstand vragen aan de korpschef. Mocht extra politie-inzet zo niet lukken, …

‘Fear of missing out’ hindert raadsleden

Steeds groter wordende stapels informatie, als gevolg van digitalisering en een toenemend takenpakket, maken het werk van raadsleden en griffiers zwaarder. Daarnaast lukt het raadsleden niet om eigen prioriteiten te stellen en om goede banden te …

Minister steunt data-experiment Helmond

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) steunt het experimentele initiatief in de Helmondse wijk Brandevoort, waar bewoners voor delen van privédata kunnen worden beloond met een huurverlaging. Maar ze wijst er wel op dat de bewoners de regie …

Gemeenten betalen 126 miljoen wachtgeld aan wethouders

Zie ook aanvulling onderaan bericht. Gemeenten waren de afgelopen vijf jaar ruim 126 miljoen euro kwijt aan wachtgeld voor oud-wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 297 gemeenten. 

Amsterdam doet bod op failliet ziekenhuis MC Slotervaart

De gemeente Amsterdam heeft vrijdag een bod gedaan op het failliete ziekenhuis MC Slotervaart. Dat laat de woordvoerder van wethouder Simone Kukenheim weten. In een verklaring staat dat de gemeente niet wil dat de maatschappelijke functies van het …

Minister wil af van Open House in jeugdzorg

Minister De Jonge van VWS laakt – opnieuw – de Open House constructie bij de jeugdzorg. Door het ‘ontzagwekkend groot aantal gecontracteerde aanbieders’ is het voor gemeenten ondoenlijk om de transformatiedoelen te bereiken. …

Burgemeester Den Haag boos over wantoestanden jaarwisseling

De Haagse burgemeester Pauline Krikke is 'ronduit ontevreden' dat er tijdens de jaarwisseling in Den Haag meer autobranden waren en meer geweld tegen hulpverleners. 'Het baart me zorgen dat de cijfers slechter zijn dan vorig jaar'' aldus Krikke. Het …

SP weg uit bestuur Sittard-Geleen

De SP is verdwenen uit het stadsbestuur van de gemeente Sittard-Geleen. Raadslid Tom Baars en wethouder Felix van Ballegooij zijn overgestapt van de SP naar de PvdA in die plaats.

Zeeuwse voetbalclubs zien geen ondermijning

Vijf amateurvoetbalclubs in Noord-Brabant en Zeeland hebben te maken gehad met pogingen tot inmenging van criminelen. Dat bleek van de week uit onderzoek van Bureau Bruinsma en Tilburg University onder twaalf clubs. Maar uit onderzoek van de Provinciale …

Muskusrat bestreden door grenscontroles

De Nederlandse waterschappen hebben een nieuwe aanpak voor de bestrijding van muskusratten. Door beter te bestrijden aan de landsgrenzen, moet op termijn Nederland geheel muskusrat vrij worden. Dat heeft de Unie van Waterschappen op de ledenvergadering …

Gemeente Oude IJsselstreek stapt uit GR Laborijn

Nadat een rapport van Berenschot geen spaander heel liet van de werkwijze van intergemeentelijke sociale dienst Laborijn, slaat in de Achterhoek nóg een spreekwoordelijke bom in. Daags na de presentatie van het rapport heeft de gemeente Oude …

Ollongren: interbestuurlijk samenwerken loont

Gezamenlijk werken aan maatschappelijke opgaven leidt tot betere oplossingen en resultaten. Maar het gaat niet vanzelf. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief over de voortgang van het interbestuurlijk programma (IBP).

‘Geef brandweervrijwilligers voorrang op huurwoning’

De brandweer heeft vooral overdag te kampen met beperktere beschikbaarheid van vrijwilligers. Minister Grapperhaus ontvangt die signalen vanuit de veiligheidsregio’s. De gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft aspirant brandvrijwilligers voorrang op …

VVD start helpdesk voor integriteitsvragen

VVD'ers die voor een keuze staan waarvan ze zich afvragen of die hun integriteit in het geding brengt, kunnen voortaan terecht bij een telefonische vraagbaak. De partij, die al jaren geplaagd wordt door integriteitsaffaires, heeft een helpdesk ingericht.

Ontslagvergoeding Van Gils blijft sudderen

De verontwaardiging over de ontslagvergoeding van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils en de communicatie daarover vanuit het college blijft maar bestaan in de Amsterdamse gemeenteraad. Tijdens de behandeling van het jaarverslag in een …

Rapport laat weinig heel van werkwijze sociale dienst

De wantoestanden bij de Achterhoekse sociale dienst Laborijn hebben betrekking tot een groot deel van haar klanten, blijkt uit onderzoek door Bureau Berenschot. Bijna de helft van hen is ontevreden of zelfs zeer ontevreden. Afgaand op de aanbevelingen, …

BIT schrikt van ICT-project Kamer van Koophandel

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) zegt geschrokken te zijn van het ICT-project Kern Gezond bij de Kamer van Koophandel. Stop ermee, adviseren ze verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer (EZ). Maar die trekt vooralsnog niet de stekker uit het project, …

Groot onderzoek bodemdaling moet overheden helpen

Een breed wetenschappelijk onderzoek naar bodemdaling moet overheden, burgers en bedrijven  meer informatie geven hoe ze moeten omgaan met bodemdaling. Een breed consortium van universiteiten wil verschillende wetenschappelijke disciplines …

Gemeenten weigeren ‘slap uitgestoken handje’ Koolmees

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) biedt de VNG in een brief aan dat hij een onderzoek naar de betaalbaarheid van het nieuwe inburgeringsstelsel ‘zwaar laat meewegen’. De minister wil zich echter niet bij …

26 gegadigde gemeenten voor wietproef

Voor het experiment met legaal geteeld wiet hebben 26 gemeenten interesse getoond. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg aan de Tweede Kamer. Het experiment wordt uitgevoerd in zes tot tien gemeenten. De Nijmeegse burgemeester Bruls …

Invalide met Turks vermogen vrijuit voor uitkeringsfraude

De gemeente Gooise Meren is door de rechtbank Midden-Nederland op de vingers getikt omdat zij haar boekje te buiten is gegaan bij onderzoek naar vermogen in het buitenland. Een uitkeringsontvanger bleek weliswaar onroerend goed in Turkije te bezitten, …

Gemeenten worden in de kou gezet

Namens de colleges van bijna 150 gemeenten wordt vandaag een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget. De miljard euro extra die het kabinet voor de komende drie jaar vrijmaakt, is onvoldoende. …

Stikstofuitspraak zit Lelystad dwars

Het wordt "niet eenvoudig" om de vernieuwde luchthaven in Lelystad volgend jaar te openen, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Dat komt door het recente besluit van de Raad van State om het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig te …

Grootschalige visie voor verkeer Nederland

Om te voorkomen dat Nederland ‘vastloopt’, ontwikkelden de 24 partners van de Mobiliteitsalliantie een grootschalig plan. Tot de partners behoren onder andere de ANWB, de NS, de Fietsersbond en Logistiek Nederland.

Negen steden willen songfestival

Negen steden of regio's hebben zich tot nu toe aangemeld voor de organisatie van het Eurovisiesongfestival volgend jaar. 

Veel problematische inkomens in Flevoland en Groningen

In Groningen en Flevoland wonen relatief veel huishoudens in een corporatiewoning met een inkomen dat te laag is om aan alle uitgaven te voldoen. In deze gebieden komt relatief weinig (goedkoop) scheefwonen voor. Dat blijkt uit de Lokale Monitor Wonen …

Gronings beleid bewindvoering doorstaat rechterlijke toets

De gemeente Groningen hoeft geen bijzondere bijstand te verstrekken aan twee stadjers die hun beschermingsbewind laten uitvoeren door een particuliere bewindvoerder. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Daarmee lijkt het Groninger beleid, met als …

Lochem lamgelegd door hack

Verhuizingen kunnen niet worden doorgegeven, paspoortaanvragen ook niet en de gemeente is niet telefonisch bereikbaar via het reguliere telefoonnummer. Lochem is vorige week getroffen door een hack waarbij gegevens zijn gestolen en ondervindt daarvan de …

Minister past isolatieregels toch aan

Minister Ollongren (BiZa) maakt de eisen voor de energieprestatie van nieuwbouw toch strenger. Een eerder voorstel voor de eisen van een ‘Bijna energieneutraal gebouw’ (Beng) werd door initiatiefnemers van duurzame bouwprojecten veel te …

Kamer wil snel antwoorden over gebrekkige schuldhulp

De Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil op korte termijn tekst en uitleg van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) over het vernietigende Berenschot-rapport over de schuldhulpverlening dat zij recentelijk naar de Kamer stuurde. …

Eerste rookvrije openbare zone in Groningen

Groningen heeft als eerste gemeente in Nederland een rookvrije openbare zone ingevoerd. De maatregel geldt voor een gebied rondom de ingang van het universitair ziekenhuis UMCG. Ook op het plein voor het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool …

Optimale schaalgrootte gemeente bestaat niet

Dè optimale schaalgrootte voor een gemeente bestaat niet. Per beleidsterrein verschilt de optimale omvang van een gemeente, vanuit kostenoogpunt bezien. Kleine gemeenten hebben vaak geen mogelijkheden om kwantumkortingen te bedingen, terwijl …

Limburgse ambtenaar moet blussen

‘Even een brandje blussen’, een uitdrukking die nogal eens voorbijkomt op de werkvloer als iets in de soep is gelopen of ergens een conflict uitbrak. Maar voor zestig ambtenaren van de Limburgse gemeente Mook en Middelaar kan het straks …