Thema

Bestuur, infrastructuur en diensten

Belangrijke voorwaarden voor een goed functionerende samenleving zijn:
de kwaliteit van de infrastructuur. Dat is niet alleen de riolering, het electriciteitsnet en de gasvoorziening. Ook de informatieinfrastuctuur is uitermate belangrijk. Bereikbaarheid van bellen, radio en TV zijn inmiddels primair.
Ook het aanbod van voldoende gemeentelijke diensten. Is uitermate belangrijk. 
Burgers verwachten een betrouwbare gemeenteraad, met de B&W en gemeentelijke diensten. Van hen wotdt verwacht dat ze helder communiceren.
Een betrouwbaar bestuur communiceert met burgers "geloofwaardig" dus zonder verborgen agenda en dubbele bodem.

Vervoer

Op hogere leeftijd wordt niet zelden het vervoer steeds moeilijker. Soms heeft men nog een eigen auto soms niet meer. Familiebezoek, winkelen of een bezoek aan het ziekenhuis vragen meer organisatie. Ouderen zijn dan aangewezen op openbaar vervoer, speciaal (groeps-) vervoer en vervoer door vrijwilligers. Bij de planning van het Openbaar Vervoer moet niet alleen gekeken worden naar rendement in de breedste zin maar in belangrijke mate ook naar de maatschappelijke functie, het maatschappelijk belang.

Goed openbaar vervoer voldoet aan redelijke eisen zoals:

  • goede instap van bussen, ook voor hen die minder goed ter been zijn;
  • halteplaatsen in de buurt waardoor te lange wandelingen worden voorkomen;
  • overstappen tijdens ritten naar populaire doelen (zolas ziekenhuis, station, stads en culturele centra) moet zoveel mogelijk worden beperkt;
  • goede beschikbaarheid, ook 's avonds en in het weekend;
  • betaalbaarheid.

Als u begeleid vervoer nodig heeft neem dan contact op met het LIAC, Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening.

OV in de regio verandert in december 2016

Hermes verzorgt momenteel het openbaar vervoer per bus in de regio Eindhoven. De concessie die via het Samenwerkingsver-band Regio Eindhoven (SRE) aan Hermes was verleend vervalt per 11 december 2016.

De provincie Noord-Brabant heeft gewerkt aan de plannen voor de aanbesteding.

Hermes is de enige vervoersonderneming die een offerte heeft ingediend.
De provincie heeft het ingediende aanbod van Hermes uitvoerig getoetst en heeft besloten de concessie voor het Openbaar Vervoer in de regio Zuidoost-Brabant aan Hermes te gunnen. Hermes gaat vanaf 11 december 2016 het busvervoer in de regio verzorgen voor de komende 10 jaar.
Volg ook het Nieuws onderstaand in "Actueel in Bestuur".

Onthutst

In de Klankbordgroepen is onthutst op de plannen van de provincie gereageerd omdat routes binnen de gemeente buiten de aanbesteding zijn gehouden.
De Seniorenraad heeft in een brief aan B&W gevraagd om bij de Provincie een zodanige ontsluiting van (de wijken van) Waalre via het Openbaar Vervoer te bepleiten dat de mobiliteit van oa. senioren geen geweld wordt aangedaan.

Communicatie

In de communicatie naar de burgers ontbreekt het vaak aan geloofwaardigheid. De burger wordt "met een kluitje in het riet gestuurd", Althans zo voelt de burger dat vaak.

"SMART" communiceren is de oplossing
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

SMART doelen

Specifiek

Doel eenvoudig; Wat, Wie, Waar, Wanneer, Welke, Waarom;

Meetbaar

Hoeveel, Hoever, Meten;

Acceptabel

Draagvlak

Realistisch

Is het doel Haalbaar, Uitvoerbaar, maar wel Uitdagend;

Tijdgebonden

Wanneer beginnen, Wanneer klaar;

Infrastructuur en diensten

Bij infrastructuur gaat het over wegen- en stratennet, waterleiding en elektriciteit, telecommunicatie, riolering, enzovoorts. Allemaal primaire voorwaarden voor een goed functionerende samenleving.
Ook van groot belang is voldoende aanbod van diensten, zeker wanneer mensen minder mobiel zijn.
Belangrijke diensten zijn gezondheidszorg door huisartsen en andere zorgverleners, supermarkten en winkels, vervoer, telecommunicatie providers, enzovoorts.

Samenwerken en leren van anderen

In Nederland zijn er ongeveer 400 gemeenten. Logisch dat er geleerd kan worden van ervaringen van anderen. Ook wordt er samengewerkt.
De gemeente Waalre werkt beleidsvoorbereidend en uitvoerend samen met andere gemeenten zoals Eindhoven, Geldrop-Mierlo. Hierdoor worden kosten bespaard en vaak zijn betere oplossingen bereikt.

Kabel(televisie) netwerk

Een bekabeld netwerk met services van hoge kwaliteit vormt de ruggengraat van levensbepalende diensten zoals zorg en beveiliging op afstand.
Kabeltelevisie Waalre rolt momenteel "glasvezel tot de voordeur" uit. Dat gaat niet probleemloos. Veel aangesloten burgers krijgen niet de servicekwaliteit die ze verwachten.

Ook de gemeente is hierin partij omdat de gemeenteraad een bestuurder in de stichting heeft benoemd, de heer Oscar Vinck

Kabeltelevisie Waalre is defacto de de levering van snel internet monopolist. In het algemeen is er geen volwaardig alternatief.
De vrijheid van de burger wordt ernstig beknot als er niet gekozen kan worden voor volwaardige services.

Nieuws 606

Kandidaten gezocht voor vacatures VNG-bestuur en -commissies

We nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden uit zich kandidaat te stellen voor één of meer van de 13 vacatures in het bestuur en verschillende VNG commissies (inclusief colleges). U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 2 oktober a.s. vóór 12.00 uur.

‘VNG, bereid gemeenten voor op collegevorming’

Joan Smithuis en Hub van Wersch spreken in de nieuwste VNG-podcast over collegevorming in Nederlandse gemeenten in de periode 2010-2018. Zij zijn, samen met Joop van den Berg, auteurs van het boek Van campagne tot compromis.

'Democratie is als zuurstof'

Op de tweede dag van het Democratiefestival in Nijmegen ging VNG-voorzitter Jan van Zanen in gesprek met Ajouad El Miloudi en aanwezigen over het belang van de democratie en het burgemeesterschap.

Onbeperkte democratie, dus ook voor mensen met een beperking

Het Democratiefestival staat in het teken van meedoen in de maatschappij. Daarbij moeten we de grote groep mensen met een beperking niet vergeten. Bij de VNG-tent kunt u hierover in gesprek met het VNG-projectteam Iedereen doet mee!

VNG-reactie op adviesrapport ROB: Zoeken naar waarheid

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft begin mei het adviesrapport ‘Zoeken naar waarheid’ gepubliceerd. In onderstaande notitie leest u hoe de VNG met dit rapport om wil gaan en wat wij de belangrijkste aanbevelingen vinden uit het rapport.

‘Investeer in de toekomst, investeer in lokale partijen’

Lokale partijen tonen de kracht van de lokale democratie. Tijdens een recente bijeenkomst over de positionering van lokale partijen werd hier over gesproken. De VNG presenteerde haar inzet voor een gelijk speelveld voor lokale partijen en de opzet van het Expertiseteam Lokale Partijen. 

Aan de slag met de Verenigingsstrategie Gemeenten2024

Vandaag ontving VNG-voorzitter Jan van Zanen de Verenigingsstrategie Gemeenten2024 in de vorm van een bookazine. In de verenigingsstrategie hebben we de ontwikkelingen voor de komende jaren benoemd, waarmee gemeenten en de VNG aan de slag gaan.

Rijksgeld voor pilots streekomroepen

Minister Slob stelt van 2019-2021 € 15 miljoen beschikbaar voor regionale en lokale omroepen. Het gaat om samenwerkingsactiviteiten, terwijl een deel van het bedrag kan worden aangewend voor pilots rond streekomroepen.

Nieuwe ondertekenaars manifest Iedereen doet mee!

Vandaag tekenden gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein het manifest Iedereen doet mee!. Daarmee zijn zij de eerste gemeenten die zich aansluiten bij de groep koplopers uit het VNG-project Iedereen doet mee! dat ervoor wil zorgen dat alle gemeenten aan de slag gaan met het VN-Verdrag Handicap.

Digitalisering uitdaging én kans voor lokale democratie

Gemeenten kunnen meer gebruik maken van digitale middelen om tot een opener raadsagenda te komen en inwoners een actievere rol te geven in bestuurlijke processen. Dit stelt het Rathenau Instituut in het rapport Griffiers en Digitalisering, na onderzoek onder griffiers en raadsleden. 

Minister Ollongren: ‘Samenwerken en elkaar de ruimte geven’

'Besturen in Nederland is samenwerken. Dat betekent niet dat je altijd alles samen moet doen. Je moet elkaar de ruimte geven voor invulling van de eigen rol.' Dat zei minister Kajsa Ollongren (BZK) in haar speech voor het VNG Jaarcongres.

Vier de democratie, kom naar het Democratiefestival!

Minister Kajsa Ollongren van BZK en VNG-voorzitter Jan van Zanen roepen alle burgemeesters, dijkgraven en commissarissen van de Koning op 30 en 31 augustus a.s. met een bus met inwoners naar het Democratiefestival te komen. Het gratis festival wordt gehouden op het eiland Veur-Lent bij Nijmegen.

Piet Buijtels ontvangt Prijs der Gemeenten

VNG voorzitter Jan van Zanen heeft namens het VNG-bestuur de Prijs der Gemeenten overhandigd aan oud bestuurslid en penningmeester Piet Buijtels. 

Reactie Jan van Zanen op kabinetsbrief Jeugdzorg en GGZ

‘Dankzij de inzet van vele vertegenwoordigers van gemeenten en de VNG is het kabinet tot het inzicht gekomen om de komende jaren zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wens om onze inwoners niet de dupe te laten worden van de tekorten in de jeugdzorg.'

Wijziging kieswet: Laat gemeenten zelf kiezen

Gemeenten moeten zelf kunnen kiezen of zij de stembiljetten op een centrale locatie in de gemeente willen tellen. Dat schrijft VNG in reactie op het concept wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen.

Handreiking processen-verbaal verkiezingsuitslagen online

Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 ondervond een aantal gemeenten praktische problemen bij de publicatie van de processen-verbaal. Daarom heeft de VNG een handreiking opgesteld in de vorm van een document met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. 

Interbestuurlijk samenwerken: hoe ver zijn we?

Het is ruim een jaar geleden dat gemeenten, Rijksoverheid, waterschappen en provincies het Interbestuurlijk Programma ondertekenden. Hoe staat het na een jaar met gelijkwaardig en opgavegericht samenwerken op de 9 opgaven en overkoepelende thema’s? En wat staat ons de komende periode te doen?

'Lokale democratie is gebaat bij goede lokale journalistiek'

Aldus Jan van Zanen. Het moet immers gaan om geluid en tegengeluid. Tegelijk constateert van Zanen dat er in veel gevallen een schaalvergroting plaatsvindt, met name bij de regionale dagbladen. Zoeken naar pluriformiteit nieuwe stijl in het media-aanbod is voor hem daarom op dit moment het uitgangspunt.

Expertiseteam lokale journalistiek mag 'stevig advies' geven

De lokale journalistiek verschraalt. Kranten verdwijnen en omroepen hebben het moeilijk. Een Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek gaat op zoek naar een antwoord op de sterk veranderende situatie binnen het medialandschap.

Nieuw festival om de democratie te vieren

Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vindt op het eiland Veur-Lent, in de Waal bij Nijmegen, het eerste landelijke Democratiefestival plaats. Duizenden inwoners uit heel het land gaan met elkaar, politici, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in gesprek over het Nederland van nu en straks.

Binnenlands Bestuur:

Deel coalitie wil af van ‘trap op-trap af’-systematiek

De regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen af van de schommelingen in de gemeentebegroting. Het gemeentelijk budget is met de trap op-trap af-systematiek te afhankelijk van de uitgaven van het kabinet. Dat leidt nu tot grote tekorten bij gemeenten …

Kabinet: investeer in sociale basisvoorzieningen

Het kabinet moet ‘enkele miljarden’ investeren in sociale basisvoorzieningen. Pas dan kan het adagium van het kabinet om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en de zorg dichtbij te organiseren worden gerealiseerd.

Amsterdamse raad wil spoeddebat liquidatie

De voltallige gemeenteraad van Amsterdam wil een spoeddebat met burgemeester Femke Halsema over de moord op advocaat Derk Wiersum. Onder aanvoering van PvdA'er Sofyan Mbarki willen ze het onderwerp ‘op korte termijn’ op de agenda van de raad …

Steeds meer gemeenten beantwoorden e-mail op tijd

Binnen twee dagen dienen gemeenten een eenvoudige vraag die per e-mail is gesteld te beantwoorden. Inmiddels slaagt 86 procent van de gemeenten daarin. In 2018 was dit nog 62 procent.

Den Haag start proef met ‘schoolstraat’

Als eerste gemeente in Nederland start Den Haag woensdag 18 september een proef met een zogenaamde schoolstraat. Dat houdt in dat de straat twee keer per dag wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Opdrachtgevers kritisch over woonplannen

Opdrachtgevers van woningbouw zijn blij dat de regering in de Miljoennnota erkent dat de woningmarkt in een crisis zit, maar blijven kritisch over de plannen. De Amsterdamse woningcorporaties vinden de stimuleringsplannen voor de woningbouw een …

Topman Beelen voet zich gechanteerd door wethouder

Topman Wim Beelen van het gelijknamige afval- en sloopbedrijf zegt dat hij is gechanteerd door de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (verkeer). Zij heeft hem eerder deze week te verstaan gegeven dat de gemeente het Beelen in anders dossiers erg …

‘Prinsjesdag te rooskleurig over pensioenen’

In de op Prinsjesdag gepresenteerde macro-economische verkenningen wordt een te rooskleurig beeld geschetst over de ontwikkeling van de pensioenen. De berekeningen van het CPB zijn volgens de Pensioenfederatie ‘achterhaald.’

Grote zorgen over financiën Gelderse gemeenten

De financiële situatie van Gelderse gemeenten is behoorlijk verslechterd ten opzichte van eerdere jaren. Dat blijkt uit een analyse door de provincie Gelderland. 

Leefbaarheid platteland in gevaar

De financiële tekorten op het sociaal domein vormen een rechtstreekse bedreiging voor de leefbaarheid in plattelandsgemeenten. Ze hebben in verhouding hoge uitgaven op het gebied van zorg. Een sociaal investeringsfonds zou soelaas bieden.

Provincies moeten wegen veiliger maken

Provincies moeten in de buidel tasten om de provinciale wegen waarop veel ongelukken gebeuren, ook wel ‘dodenwegen’ genoemd, veiliger te maken. Veilig Verkeer Nederland denkt aan een bijdrage van 3 miljoen euro per provincie, meldt De …

Meer dorpskernen niet per se duurder

Gemeenten met relatief veel kernen zijn niet per definitie meer geld kwijt aan bestuurskosten. Dat is de uitkomst van het Periodiek Onderhoudsrapport (POR) 2019 door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Teleurstelling over uitblijven extra jeugdgeld

Jeugdzorg Nederland vindt het onverantwoord dat het kabinet niet structureel extra geld voor de jeugdzorg wil vrijmaken. Het Stedennetwerk G40 noemt het uitblijven van extra jeugdgeld ‘een grote teleurstelling’.

Meer aandacht voor digitale beveiliging

De cybersecurity in Nederland is zorgwekkend, concludeert het ministerie van Justitie en Veiligheid  in de begrotingsstukken. Daarom moeten er meer aandacht komen voor de beveiliging van vitale computersystemen.

Wethouders over de miljoenennota en troonrede

Binnenlands Bestuur vroeg een aantal wethouders om een eerste reactie op de Miljoenennota.

Financiering gemeenten moet op schop

De ‘trap op-trap af’ systematiek heeft wat het stedennetwerk G40 betreft zijn langste tijd gehad. Ook moeten steden meer lokale belastingen kunnen heffen, waarbij de lastendruk voor inwoners niet mag stijgen. De rijksbelastingen moeten dan …

Signalen schulden moeten eerder opgepakt

Gemeenten moeten signalen over betalingsachterstanden kunnen gebruiken om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Eind dit jaar komt staatssecretaris Van Ark (SZW) met een wetsvoorstel hiertoe.

Raad van State waarschuwt voor verandermoeheid burger

Het kabinet moet zich bij grote nagestreefde veranderingen nadrukkelijk de vraag stellen in hoeverre de burger die aankan. Als deze verandermoe is, is de kans op mislukken groot.

Aandacht, maar geen extra geld tegen ondermijning

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit blijft ook het komend jaar speerpunt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Althans, in woorden.

Kamerleden over de Miljoenennota en troonrede

Binnenlands Bestuur vroeg een aantal leden van de Tweede Kamer om een eerste reactie op de Miljoenennota.

Kabinet schaaft aan verhuurderheffing

Met een financiële impuls probeert het kabinet om gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties aan het bouwen te houden. Met 1 miljard euro voor het versnellen van bouwplannen en het oplossen van knelpunten moet de bouwproductie hoog blijven.

Jongerenparlement op komst

Om jongeren meer te betrekken bij de politiek wordt volgend jaar een jongerenparlement opgezet. Er komt een Wet op de politieke partijen (Wpp) die nieuwe regels voor bijvoorbeeld digitale campagnevoering zal bevatten. Dat blijkt uit de dinsdag …

Na dip 2019 plust gemeentefonds vanaf 2020

Dit jaar krijgen gemeenten 218 miljoen euro minder uit het gemeentefonds dan verwacht. Vanaf volgend jaar groeit de uitkering echter weer harder dan verwacht.

Winstwaarschuwing voor gemeenten

De overheid gaat extra geld uitgeven voor onder andere Defensie en de woningmarkt. En er komt, op termijn, een groot investeringsfonds waarvoor miljarden worden geleend. 

Investeringsfonds: steden steken de vinger vast op

Met een investeringsfonds voor de lange termijn wil de regering gebruik maken van de lage rente door extra te investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Wethouders van de grote steden hopen een graantje mee te pikken.

Geen extra geld voor jeugdzorg

De stiekeme hoop van gemeenten dat het kabinet alsnog met extra geld voor de jeugdzorg over de brug zou komen, is ijdel geweest. Het kabinet blijft bij de een miljard euro die de gemeenten de komende drie jaar krijgen. Het kabinet gaat evenmin sleutelen …

‘Raad Gennep eenzijdig ingelicht’

De gemeenteraad van Gennep wordt eenzijdig ingelicht over zijn vertrek. Dit zegt oud-burgemeester Peter de Koning, nadat de vertrouwenscommissie de gemeenteraad van Gennep gisteravond besloten ‘bijpraatte’ over de achtergronden van zijn …

Maastricht ging te ver in spionageaffaire

Maastricht ging te ver door mailboxen van leden van de ondernemingsraad (or) te laten bespioneren door een extern detectivebureau. Temeer omdat de bespioneerde or-leden al die tijd van niks wisten. Die uitspraak deed de kantonrechter in Maastricht …

VNG-voorzitter nu ‘echt boos’ over onderbesteding

VNG-voorzitter   Jan van Zanen heeft twee grote zorgpunten als hij naar de Miljoennota kijkt. Hij is zeer ontevreden over dat er nog geen structureel oplossing is voor de jeugdzorg en hij nu echt boos over dat er voor het derde opeenvolgende jaar …

Aboutaleb: G4 wordt periodiek G6

De gemeenten Eindhoven en Groningen zullen twee keer per jaar aansluiten bij G4-vergaderingen. Dat maakte de nieuwe G4-voorzitter Rotterdam bij monde van burgemeester Ahmed Aboutaleb vanmiddag bekend na de Troonrede.

VNG: Bezuinigingen niet meer uit te leggen

‘Het is onverteerbaar dat het Rijk geld als water lijkt te hebben, maar dat gemeenten sinds de start van dit kabinet honderden miljoenen minder hebben gekregen dan was afgesproken. Het is nu al het derde jaar op rij dat het kabinet het geld niet …

Reacties Troonrede: optimistisch met een vleugje realisme

Hoopvol en realistisch, zo noemen de coalitiepartijen de troonrede. Slechts mooie woorden, een misser en een verloren jaar, stellen de oppositiepartijen daar tegenover.

Troonrede 2019

Op 17 september 2019 opende Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Ridderzaal in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.

Provincies verzaken integriteitsplicht niet

Provincies zijn niet verplicht een integriteitsverslag uit te brengen. Wel moeten Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde integriteitsbeleid. De vorm waarin zij dat doen, moet met Provinciale Staten worden afgesproken. …

Steun voor bedreigde raadsleden

Raadsleden krijgen in toenemende mate te maken met bedreiging en intimidatie. Om raadsleden daarbij te ondersteunen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een netwerk opgezet met regioambassadeurs. Die  kunnen raadsleden een luisterend oor …

Minister onderzoekt verhoging bijdrage AP

Minister Dekker (Rechtsbescherming) wil onderzoeken hoe de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het beste kan omgaan met de forse werklast. Vorige week maakte de AP bekend dat het aantal meldingen van privacyschendingen en datalekken groter is dan eerder …

Nederlander wil hogere lonen in publieke sector

Een overschot op de rijksbegroting moet vooral worden besteed aan hogere salarissen in de publieke sector. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat opiniebureau Ipsos in opdracht van de NOS heeft uitgevoerd in aanloop naar …

Aanpak radicalisering kan beter

De Arnhemse aanpak van radicalisering is doelgericht en effectief, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht in hun rapport ‘Al doende leren’ over het onderzoek naar de …

Minnelijk schuldhulptraject moet beter

Gemeenten moeten de mogelijkheden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) beter benutten. Niet alle gemeenten maken daar nu optimaal gebruik van. Een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) moet gemeenten helpen bij de …

Burgemeester Depla wil gezamenlijke aanpak steekpartijen

Burgemeester Paul Depla van Breda wil binnen het netwerk van veertig grote en middelgrote Nederlandse steden (G40) kennis en informatie uitwisselen over de aanpak van geweld waarbij messen worden gebruikt. ‘Het lijkt een groeiend probleem. Alsof …

Rotterdam wil meer windparken op zee

De gemeente Rotterdam wil dat er de komende jaren meer windparken komen op de Noordzee. Het is de bedoeling dat er in 2025 honderd windturbines operationeel zijn in de regio. Nu zijn dat er 72.

Oproep regio's: meer middelen tegen 'drugseconomie'

Meer opsporingsmogelijkheden en extra capaciteit om fraude en witwassen door drugscriminelen aan te pakken. Dat vragen twaalf regioburgemeesters en het College van Procureurs-Generaal in een brief aan de Tweede Kamer. 

Amsterdam stelt vragen over uitrol 5G-internet

Amsterdam wil aanpassingen zien in het wetsvoorstel over de uitrol van 5G-internet. In de hoofdstad moeten hiervoor naar schatting 10.000 extra zenders komen. Dat heeft grote gevolgen voor het straatbeeld en leidt ook tot bezorgdheid over …

PVV'ers Bosch en Van Dijk moeten weg

De Commissie Integriteit van de Provincie Zeeland vindt dat PVV’ers Vincent Bosch en Peter van Dijk moeten opstappen. Het liefst nog voor de vergadering van Provinciale Staten van aanstaande vrijdag. Dat staat in een advies dat de commissie …

Dekkingsgraad ABP schiet onder 90 procent

De dekkingsgraad van het ABP is in augustus tot onder de 90 procent gedaald. Dat maakte het ambtenarenpensioenfonds maandag 16 september bekend.

‘Meer aandacht voor macht en moraal’

Minder aandacht voor governance, meer aandacht voor macht en moraal. Daar kwam het in de afscheidsrede van Leo Huberts, hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam eigenlijk op neer. Intussen bleek uit een enquête onder de 200 …

3,5 procent erbij in nieuwe cao Waterschappen

Een loonsverhoging van 2,5 procent per 1 januari 2020 en nog een procent per 1 juli 2020. Dat is het voornaamste resultaat van de onderhandelingen over cao sector Waterschappen waarover de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de vakbonden FNV …

D66 wil voor iedereen in de bijstand recht op hulp

Regeringspartij D66 wil dat iedereen in de bijstand wettelijk recht krijgt op hulp. Gemeenten dreigen door de huidige wet vooral langdurig werklozen uit het oog te verliezen.

Minister wil breed beleid over ‘wobben’ appjes

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil een ‘rijksbrede beleidslijn’ over het gebruik van berichtendiensten- en Whatsapp. Binnenkort wil de minister daar met een speciale campagne aandacht voor vragen. 

Stedennetwerk G40 luidt de noodklok om financiën

Gemeenten hebben steeds meer taken erbij gekregen, maar ontvangen van het Rijk te weinig geld om alles uit te voeren. Daardoor zijn steden genoodzaakt te bezuinigen, stelt de G40 die vlak voor Prinsjesdag aan de bel trekt. Volgens het stedennetwerk van …