Thema

Glasvezel

In de gemeente Waalre is de lokale KT-Waalre BV verreweg de belangrijkste kabelaar voor breedbandaansluitingen.
De gang van zaken bij de uitrol van de eerste fase van glasvezelbekabeling door KT-Waalre BV. is verontrustend.
Bij vele senioren in de gemeente Waalre is bezorgdheid ontstaan over de aansluiting en beschikbaarheid van een glasvezelverbinding.

Een betrouwbare internetverbinding is voor senioren niet alleen belangrijk voor infotainment maar ook voor communicatie, beveiliging en het handhaven van de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Een betrouwbare glasvezelverbinding met een woning van senioren is van levensbelang.
We hebben daarom een werkgroep Glasvezel geformeerd om een onderzoek in te stellen.

Ons advies staat beschreven in het rapport:Glasvezeladvies logo
Glasvezelaansluiting in Waalre, goed geregeld?

Onze bevindingen en advies zijn in mei 2014 aangeboden aan de Gemeenteraad:Het advies. (klik hier) .
De Gemeenteraad heeft het advies "voor kennisgeving aangenomen".

Geinspireerd door een publikatie in onze Nieuwsbrief van augustus reageerde de PvdA-fractie die na een gesprek met ons op 29 augustus vragen heeft gesteld aan het college van B&W.
Het antwoord van B&W is verwoord in een brief die gedateerd is op 17 september en verzonden op 1 oktober: B&W antwoordt op vragen van PvdA over glasvezel.

In deze brief melden B&W ondermeer:

"Op 19 september jl. hebben wij nog een goed gesprek gehad met de directie respectievelijk het stichtingsbestuur.
Er is afgesproken dat Kabel Televisie Waalre B.V. snel met een heldere notitie zal komen, waarin alle vragen die er op dit moment leven aan de orde zullen komen.
Deze zal aan de gemeenteraad worden gestuurd, waarna nog dit jaar een raadsinformatieavond zal volgen, waarin de gefaseerde uitrol van de glasvezel toegelicht zal worden en de mogelijkheid bestaat vragen te stellen.
Hiervoor zullen belanghebbenden, zoals de Seniorenraad, uitgenodigd worden."

De stand van zaken

24 september 2015

Eindhovens Dagblad kopt:"Geen nieuwe providers op glasvezelnet Waalre".
Samenvatting artikel in ED:

Internetproviders als Vodafone, KPN en Tele2 zien af van toegang tot het glasvezelnetwerk in Waalre. Het beperkte aantal potentiële aansluitingen zou niet interessant genoeg zijn.
Inmiddels is de uitrol van glasvezel in Ekenrooi afgerond, op de Ekenrooisestraat na. Daarnaast zijn ongeveer 50 aansluitingen nog niet gerealiseerd vanwege geconstateerde grondvervuiling. KT-Waalre woordvoerder Joop Schaffels meldt dat na realisatie de gewenste dekkingsgraad van 70% is bereikt. Deze is noodzakelijk om de volgende fase rond te krijgen.Omdat de gemeente niet garant wenst te staan, is het wachten op akkoord van de banken. "KT Waalre is absoluut in de buurt van een akkoord maar het is pas zover als de handtekeningen gezet zijn." Het bedrijf hoopt in het voorjaar van 2016 met fase 2B (Waalre-dorp) te kunnen beginnen. Als alles meezit volgt het daaropvolgende najaar ook fase 3 (De Voldijn). Voor het buitengebied is vooralsnog geen planning bekend.

Zie ook het persbericht van KT Waalre dd 21 september 2015, klik

12 mei 2015

Door de raadsvergadering is de heer Oscar Vinck benoemd in het bestuur van de Stichting Kabel Exploitatie Waalre. Hij volgt daarmee voormalig wethouder Piet van Dalen op die eerder zitting had in het bestuur. De bestuurszetel is vacant sinds de verkiezingen van 19 maart 2014. De heer Vinck is als bestuurder nauw betrokken bij de cooperatieve glasvezel initiatieven in Heeze/Leende (HSLnet u.a.) en Hilvarenbeek (Hilvergla u.a.). De heer Vinck is de eerste, door de raad benoemde bestuurder in de Stichting Kabel Exploitatie Waalre die niet betrokken is bij de gemeente en de Waalrese politiek.

2 april 2015
Tot dusver hebben we de "heldere notitie" nog niet gezien en ook voor de "raadsinformatieavond" heeft de Seniorenraad nog geen uitnodiging ontvangen....
Op verzoek van de PvdA-fractie hebben we onze visie op de brief van B&W op 21 oktober aan hen toegezonden. Ook daarvoor geldt dat we de indruk hebben dat daarmee niets is gebeurd....

Het onderzoek waarop ons advies is gebaseerd

Voorafgaand aan het advies heeft de werkgroep Glasvezel overlegd met de directie van KT-Waalre en ook met Wethouder Van Dalen, die door de Gemeenteraad is aangewezen als lid van het bestuur van de Stichting Kabel Exploitatie Waalre.De notities, die gemaakt zijn naar aanleiding van deze gesprekken, zijn bijgevoegd.

Belangrijke documenten:

Zie ook:

Website van Kabeltelevisie Waalre BV (klik hier)

Forum Glasvezel Waalre (klik hier)

Forum TROS Radar (klik hier)