Thema

Ouderen en gehandicaptenproof

Stand van zaken november 2015

In onze Nieuwsbrief van november 2014 hebben we de stand van zaken gepubliceerd met betrekking tot de 32 aanbevelingen of verbeter punten.

Zie Stand van zaken "Ouderen en gehandicapten proof november 2014.

Historie

In februari 2006 werd in Waalre gestart met het project: “Is uw gemeente ouderen- en gehandicaptenproof?”. De meeste gemeenten in de provincie Noord-Brabant waren ons hierin al voorgegaan.

De betrokkenen bij dit project in onze gemeente:

 • Gemeente Waalre

 • Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk (GOW) De Kempen, thans GOW Welzijnswerk

 • Stichting Seniorenraad Waalre

 • Provincie Noord-Brabant

 • Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Aalst (KBO Aalst)

 • Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Waalre (KBO Waalre)

 • Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)

 • PVGE vereniging voor senioren afdeling Aalst-Waalre (PVGE)

 • ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen

In februari 2007 is het eindrapport gereed gekomen en aan de gemeente en de provincie overhandigd. De volledige tekst van het rapport “Waalre op weg naar Ouderen- en Gehandicaptenproof” vindt u hier.

De betrokken partijen hebben ook een convenant getekend.
Zoals in dit convenant is vastgelegd onder ‘Verankering’, moeten de partijen zorgen dat de conclusies en aanbevelingen van dit project leiden tot een concrete verbetering van de leefsituatie van ouderen en gehandicapten.

Werkgroepen Verankering
In 2008 kreeg het project “Is uw gemeente ouderen- en gehandicaptenproof?” een belangrijk vervolg via de zogenaamde verankering van de prioriteiten.

De leden van de Klankbordgroepen hebben aan de hand van een enquête een lijst met prioriteiten samengesteld. Onderstaande vier punten kregen daarbij de hoogste prioriteit:

1. Zorg van huisarts tot mantelzorg
2. Bereikbaarheid en begaanbaarheid
3. Eenzaamheid en sociaal isolement
4. Informatie

Vervolgens zijn deze punten uitgewerkt in werkgroepen, die werden bemensd door leden van de Klankbordgroepen en overige geïnteresseerden.
Dit heeft geleid tot de “Rapportage 1e fase Verankering” van het project Ouderen- en Gehandicaptenproof Waalre, een rapport met in totaal 32 aanbevelingen of verbeterpunten. Klik hier voor de tekst van dit rapport.

Aanbieding rapport 1e fase Verankering
Onder grote belangstelling werd op 19 januari 2009 het rapport van de 1e fase van de verankering van het project Ouderen- en Gehandicaptenproof Waalre gepresenteerd.
Circa zeventig personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze presentatie, waaronder wethouder J.P. Hazelaar, leden van Klankbordgroepen, afgevaardigden van ouderenorganisaties, buurtverenigingen en Zonnebloem.
Zoals bekend, is het rapport de uitkomst van het ‘brainstormen’ door vier werkgroepen over de onderwerpen die de hoogste prioriteit krijgen om de leefbaarheid van senioren en gehandicapten in Waalre te verbeteren.

Het rapport werd officieel aangeboden aan de gemeente Waalre, in de persoon van wethouder Hazelaar. Deze bleek zeer ingenomen met het rapport: “Goed onderbouwd, daagt uit, een voorbeeld van burgerparticipatie”. Hij wees erop dat veel speerpunten uit het rapport aan de orde komen in de Wmo.

Aansluitend presenteerde mevrouw Dyonne Heijnen, beleidsmedewerkster van de gemeente, de reactie van de gemeente op de aanbevelingen uit het rapport. Duidelijk werd dat veel suggesties worden overgenomen. Enkele aanbevelingen zijn uiteraard niet direct te verwezenlijken, maar over tal van onderwerpen zijn al afspraken gemaakt. De nadruk lag sterk op overleg en samenwerking met de Seniorenraad.

Verdere voortgang van het verankeringsproces
De stuurgroep bestaande uit W. Corbijn, A. van der Heijden, N. Siebers en Th. Tammel heeft aan de hand van een volgplan structuur gegeven aan de verder te ondernemen acties.
Per aanbeveling uit het rapport is in kaart gebracht welke organisatie hierbij betrokken c.q. verantwoordelijk is en welke actie door wie ondernomen moet worden.
Op deze manier zijn 32 onderwerpen geanalyseerd en in het volgplan ondergebracht.
Inmiddels is een begin gemaakt met de eerste gesprekken met betrokken instanties, teneinde tot uitvoering van de acties te komen.
Het gehele volgplan is in te zien wanneer u hier klikt.

Stand van zaken november 2010
Eind 2008 is de “Rapportage 1e fase Verankering Ouderen- en Gehandicaptenproof Waalre” beschikbaar gekomen. In deze rapportage zijn 32 aanbevelingen opgenomen, gerubriceerd naar de vier thema’s Zorg, Eenzaamheid en sociaal isolement, Informatie, alsmede Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid.
In augustus 2010 ontvingen wij het door ZET opgestelde Plan van aanpak (concept 2) van “Waalre Ouderen- & Gehandicaptenproof".
Recent heeft de Seniorenraad Waalre gepoogd de eerdergenoemde 32 aanbevelingen, voor zover nog relevant, te combineren met de – in onze ogen – bruikbare onderdelen uit het ZET-plan. Het resultaat treft u hieronder aan, samengebracht tot twaalf aandachts- en actiepunten.

ZORG
1. Kwaliteit van zowel de huishoudelijke hulp als de indicatiestelling
2. Mantelzorg
3. Wmo-loket

EENZAAMHEID en sociaal isolement
4. Centraal meldpunt
5. Werkgroep Eenzaamheid
6. Programma “ontmoeting en contact”

INFORMATIE
7. Integraal communicatiebeleid
8. Blijvende aandacht voor Wmo-loket en LIAC
9. Gemeentelijke website

BEREIKBAARHEID, toegankelijkheid en bruikbaarheid
10. Meer handhavend optreden bij verkeersoverlast
11. Verwijdering van obstakels en aanpassen van gebouwen + voorzieningen
12. WoonZorgzones

Op 30 november 2010 zijn deze 12 punten besproken door een delegatie van de Seniorenraad en het Platform Gehandicaptenbeleid met de beleidsmedewerker Maatschappelijke zaken van de gemeente Waalre. Dit heeft vooralsnog geleid tot de volgende concrete afspraken:

 • Aandacht voor eenzaamheid: in gesprek gaan met RSZK over creëren van aantrekkelijke ontmoetingsruimten binnen ‘t Laar en de Hoevenakkers.
 • Protocol/procedure inzake meldingen eenzaamheid.
 • Mogelijkheid van nieuwsbrief voor Wmo-gebruikers.
 • Zorgen voor meer handhavend optreden.
 • Duidelijkheid verschaffen over "tijdelijkheid" locatie Wmo-loket in gemeentehuis.
 • Over BTB-eisen gesprek arrangeren tussen ambtenaren en Platform Gehandicaptenbeleid.
 • Aandacht voor agenda 22; dit is een uitwerking van de VN Standaardregels Gelijke kansen voor mensen met een handicap.
 • Actualisering Wmo-beleidsplan 2012-2015; zo nodig zullen diverse van de 12 aandachts- en actiepunten ook bij deze actualisering worden meegenomen.

Hier vindt u de notitie waarin de 12 aandachts- en actiepunten kort worden beschreven.

Overzicht van dokumenten die in bovenstaande tekst worden genoemd (klik om ze te lezen):

Waalre nieuws feed

Inloopavond bestemmingsplannen 'De Keizer' en 'Ligtvoet Aalst'

Op donderdag 24 januari 2019, tussen 18.00 uur en 20.00 uur vindt een inloopinformatieavond plaats in het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Op deze avond, kunnen alle inwoners van Waalre en andere geïnteresseerden de voorontwerp bestemmingsplannen voor locatie ‘De Keizer’ en de locatie ‘Ligtvoet Aalst’ inzien.

Praat mee en speel het spel over Wonen in Waalre!

Kom naar het 2de Wooncafé op 23 januari 2019, 19.30-21.30 uur in het Huis van Waalre

Ondernemersbijeenkomst over de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Waalre

De gemeente Waalre vindt een goed vestigingsklimaat en ondernemersklimaat belangrijk. Omdat de economie verandert en wij hier goed op willen inspelen, wordt een heldere strategie en ontwikkelingsrichting voor de Waalrese bedrijventerreinen en kantoorlocaties opgesteld. Adviesbureau Stec Groep ondersteunt ons hierbij.

Hulp aan ondernemers in Waalre via '155 Help een bedrijf'

Ondernemers uit de gemeente Waalre beschikken voortaan over een telefonisch en online noodloket voor ondernemers, ‘155-Help-een-Bedrijf’. Daartoe zijn de gemeente Waalre en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) een samenwerking aangegaan. Voor ondernemers is deze hulp kosteloos.

Alzheimer café Valkenswaard/Waalre

In het nieuwe jaar 2019 is eerste bijeenkomst van het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre op dinsdag 29 januari aanstaande.

Repair-Café Waalre bestaat 5 jaar!

Deze maand is het precies 5 jaar geleden dat het Repair Café Waalre startte in gemeenschapscentrum De Pracht.

De meedoenbijdrage wordt ook in 2019 automatisch verstrekt

De bijdrage is bedoeld voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een laag inkomen. Inwoners met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de vermogensgrens komen in aanmerking voor de bijdrage.

Loterij en duurzame verwerking van kerstbomen

Op zaterdag 12 januari 2019 kunnen inwoners van Waalre hun kerstboom tussen 11.00 en 15.00 uur inleveren op drie plaatsen in de gemeente.

2de Wooncafé: Praat mee over Goed Wonen in Waalre!

Kom naar het Wooncafé op 23 januari 2019, 19.30-21.30 uur in het Huis van Waalre.

Doe mee in de ontwerpfase Eindhovenseweg en Traverse

Een schonere en veiligere weg, minder sluipverkeer, betere oversteekbaarheid en uiteindelijk een gezonde en duurzame leefomgeving. Dat moet de herinrichting van de Eindhovenseweg gaan opleveren.

Vervangen armaturen openbare verlichting

De gemeente Waalre heeft de firma Dynniq uit Mill opdracht gegeven om circa 100 kegelarmaturen van de straatverlichting te vervangen.

Gaan mijn buren verbouwen?

Steeds meer inwoners en ondernemers kiezen ervoor om berichten van overheidsinstanties over ontwikkelingen in hun buurt of wijk digitaal te ontvangen.

Rioolvervanging Molenstraat en omstreken

Op 12 december 2018 is in het Klooster te Waalre het definitieve ontwerp voor het project 'Rioolvervanging Molenstraat e.o.' gepresenteerd.

Geld beschikbaar voor cultuur voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen

Er is geld beschikbaar voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar die iets willen doen met muziek, dans, toneel, schilderen, musicallessen, etc. in hun vrije tijd.

Sluiting Goed voor Mekaar tijdens de feestdagen

Tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuw zijn de vrijwilligers van Goed voor Mekaar Waalre niet aanwezig van maandag 24 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019 in het Huis van Waalre.

Dienstverlening Taxbus feestdagen, nieuwe tarieven 2019

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd de ritten voor de feestdagen tijdig aan te melden. Daarnaast zijn de tarieven voor 2019 vastgesteld.