Thema

Geweld jegens ouderen

De Seniorenraad Waalre organiseerde op donderdag 26 maart 2015 een promotie- informatiebijeenkomst over "Fysiek en psychisch geweld jegens ouderen"

Ouderenmishandeling? Wat is dat?

Hoezo?
Dat komt bij ons toch niet voor!...?

Ongeveer 50 deelnemers aan de themabijeenkomst over fysiek en psychisch geweld jegens ouderen in Het Klooster op donderdag 26 maart 2015 hebben een interessante middag beleefd.

De bijeenkomst werd gehouden binnen het kader van de betrokkenheid van Klankbordgroepen waarvan de Seniorenraad gretig gebruik maakt om de inbreng vanuit de basis en het draagvlak te vergroten.
Het onderwerp was gekozen niet zozeer omdat er signalen zijn dat de problematiek zich vaker voordoet maar vooral vanwege een verschuiving van professionele zorg naar steeds meer mantelzorg.

Na het welkomstwoord van voorzitter Ton Friesen gaven  2 inleiders een helder beeld van oorzaken en gevolgen.

De heer Drs Peter Bronts van het Psychologisch centrum Lambertushof te Veghel belichtte de theoretische achtergronden terwijl de heer Chris Kinders, senioren voorlichter van de GGD Brabant-Zuidoost, practische verschijningsvormen van geweld jegens ouderen voor het voetlicht bracht.

Vanuit de betrokkenheid bij de problematiek belichtten beiden de complexiteit en wisten die plastisch, eenvoudig en op een toegankelijke manier terug te voeren naar eigenlijk de belangrijkste oorzaak van het  fenomeen:

het door toedoen van de omstandigheden schrijnende gebrek aan respect!

Een ontbreken van respect dat vooral gestalte krijgt in de communicatie. Communicatie die pas dan gewenst effect kan hebben als ze plaatsvindt, ook al is er een zekere afhankelijkheidsrelatie, op basis van gelijkwaardigheid.

Ze illustreerden het in de attitude al ontbreken van de grondhouding van gelijkwaardigheid op een manier die opriep tot plaatsvervangende schaamte: b.v. het in het bijzijn van de oudere over hem/haar in de derde persoon praten met een ander.

Er werden vele handvatten aangereikt om daar waar nodig te bewerkstelligen dat de bejegening op een acceptabel niveau gebracht wordt. Er werd overigens ook onmiddellijk gewezen op het feit dat de omstandigheden vaak erg moeilijk zijn.

Duidelijk werd dat het onderwerp zeker nog een vervolg behoeft en dat vooral richting preventie en ook b.v. in de training en begeleiding van mantelzorgers.

De bijeenkomst werd beëindigd met een voordracht van wethouder mevrouw H.Balk die een korte toelichting gaf op de ontwikkeling van het seniorenbeleid in Waalre binnen het kader van de veranderingen in de zorg. Ze ging verder vooral in op het participatiebeleid en het daarbinnen ontwikkelde project “Goed voor mekaar”.

Al met al was het een geslaagde bijeenkomst met toch een minpunt: de matige opkomst van genodigden en belangstellenden.

Bijlagen:

Welkomst woord van voorzitter Ton Friesen.

"Als zorg aan ouderen ontspoort" presentatie door de heer Chris Kinders.

"Misbruik van ouderen" presentatie door Drs. Peter Bronts