Thema

Welzijn

Welzijn Materiële en immateriële tevredenheid bepalen de kwaliteit van leven, het welzijn. Woonomgeving, lichamelijke en geestelijke gezondheid, recreatie en sociale contacten zijn voor ouderen belangrijke factoren.


Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is ‘het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

"Het door toedoen van de omstandigheden schrijnende gebrek aan respect"

In bovenstaande titel ziet u de belangrijkste oorzaak van"Fysiek en psychisch geweld jegens ouderen", zoals geconcludeerd op donderdag 26 maart 2015, in Het Klooster, tijdens de promotie- informatiebijeenkomst over "Fysiek en psychisch geweld jegens ouderen", georganiseerd door de Seniorenraad Waalre . Twee inleiders ontvouwden met boeiende presentaties de oorzaken van leed dat hulpbehoevenden, ouderen en andere lichamelijk en/of geestelijk beperkten, wordt aangedaan. De heer Peter Bronts belichtte de theoretische achtergronden terwijl de heer Chris Kinders de practische verschijningsvormen van geweld jegens ouderen presenteerde. verder lezen op onze project pagina....

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een gevoel, geen situatie. Er iets niet in orde. Dat kan vele oorzaken hebben, problemen met lichamelijke gezondheid, de leefsituatie, sociaal netwerk, persoonlijkheid, gebeurtenissen, relaties, enzovoorts. Eenzaamheid oplossen is altijd een individuele zaak, standaard oplossingen zijn er niet. Als sociaal isolement van een oudere een oorzaak is dan kan de oudere gestimuleerd worden om deel te blijven nemen aan de samenleving. Zo worden er dagactiviteiten georganiseerd die regelmatig worden georganiseerd in buurthuizen en verenigingen. Vaak zijn het vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Armoede

Als er onvoldoende geld is om de primaire levensbehoeften zoals voedsel, kleding, gezondheidszorg, drinkwater en huisvesting te betalen terwijl die wel aanwezig zijn is er sprake van armoede. Je kunt niet voorzien in de eerste levensbehoeften. Ook voor het vervullen van secundaire levensbehoeften zoals deelnemen aan onderwijs, het sociale leven en ontspanning is helemaal geen geld beschikbaar.

Armoede Waalre uit

Voor de brainstormsessie op donderdag 4 juni 2015, in 't Hazzo, waren professionals en vrijwilligers uitgenodigd uit betrokken organisaties die in de meest brede zin iets aan armoedebestrijding in de gemeente Waalre doen, zoals gemeente, zorg, kerken, woningcorporaties, enzovoorts. Het eerste resultaat van deze inventarisatiebijeenkomst is de afspraak om een Sociale Kaart op te stellen om overzicht en inzicht te geven in wat iedereen doet aan armoedebestrijding en om afstemming en verwijzing mogelijk te maken. Wethouder Paul van Liempd nam het initiatief om samen met de Seniorenraad de kar te trekken voor een volgende bijeenkomst in november waar een plan van aanpak zal worden vastgesteld. verder lezen op onze project pagina....

Buurthuizen

Een buurthuis draagt bij aan de leefkwaliteit van de buurt of het dorp. Het faciliteert activiteiten van verenigingen, clubjes en individuen. Het is de plek waar behoeften van groepen en individuen worden gesignaleerd en activiteiten ontstaan.

Buurtverenigingen

Een buurtvereniging houdt zich bezig met het wel en wee in de buurt. Vanuit de buurtvereniging kan alles waarmee je als burgers met elkaar en/of de overheid te maken hebt, aan de orde komen. De buurtvereniging organiseert activiteiten om de onderlinge contacten te verstevigen, om met elkaar een heel gezellige dag te hebben, om elkaar beter te leren kennen en te waarderen, om elkaar te helpen. Een buurtvereniging biedt plaats en gelegenheid om deel te kunnen blijven nemen aan het sociale leven in het dorp en is dus van essentieel belang in een participatiemaatschappij. Verenigingen zijn smeermiddel en motor van zo’n maatschappij.

Coordinatie

Een organisatie zoals het GOW fungeert als paraplu, waarborgt de continuïteit en zorgt voor duidelijke afspraken voor de lange termijn. Ook tav. de ouderenzorg in onze gemeente. Vrijwilligersorganisaties zoals "goed voor mekaar Waalre" willen helpen en.... kunnen dat.