Thema

Werkwijze

Samengevat stelt de Seniorenraad zich ten doel te bevorderen dat alle senioren nu en in de toekomst op een prettige manier in de gemeente Waalre kunnen wonen en oud worden.

Onze werkwijze in beeld: Goed geïnformeerd

Om de doelstelling te kunnen realiseren dient de Seniorenraad goed geïnformeerd te zijn over wat er in Aalst en Waalre leeft. Hierbij worden twee sporen bewandeld.

VOOW

Enerzijds laat de Seniorenraad zich regelmatig informeren door het Voorzitters Overleg Ouderenbonden Waalre (VOOW). Dit VOOW waarin alle ouderenorganisaties binnen onze gemeente participeren, zorgt voor een breed draagvlak en vormt een belangrijke achterban van de Seniorenraad.

Klankbordgroepen

Anderzijds heeft de Seniorenraad zogenaamde Klankbordgroepen in het leven geroepen. Mensen uit uw buurt of omgeving die wensen en adviezen van senioren inventariseren en doorgeven aan de Seniorenraad. Daarbij is het van belang dat de leden van de Klankbordgroepen hun oren en ogen wagenwijd open houden en gebruik maken van hun netwerken. Denk hierbij aan buurtbewoners, medeleden van verenigingen, kennissen en familie. Aldus kan veel informatie worden verzameld om de gemeente Waalre leefbaar te maken en te houden.

De bijeenkomsten van de Klankbordgroepen

(in principe twee keer per jaar) worden geleid door een lid van de Seniorenraad. Eenmaal per jaar komen de Seniorenraad en de Klankbordgroepen bij elkaar om een thema te behandelen. Er zijn 4 Klankbordgroepen geïnstalleerd: in Aalst, Ekenrooi, Voldijn en Waalre. De circa dertig leden van de Klankbordgroepen voorzien de Seniorenraad van veel nuttige informatie en vormen ook een belangrijke 'bron' en achterban. De Seniorenraad zorgt voor het destilleren van een ‘grootste gemene deler’ uit hetgeen de Klankbordgroepen aandragen.

Overleg met instellingen, organisaties en gemeente

Om de aldus verkregen punten onder de aandacht te brengen van de betrokken organisaties heeft de Seniorenraad regelmatig overleg met (leden van) het College van B&W en de politieke partijen. Maar bijvoorbeeld ook met verzorgingshuizen, huisartsen en het GOW Welzijnswerk.

Advies

De Seniorenraad kan het gemeentebestuur van Waalre (B&W) gevraagd dan wel ongevraagd adviseren. Indien de Seniorenraad overweegt een ongevraagd advies te geven stelt zij het gemeentebestuur zo mogelijk in kennis van het voornemen.

Vergaderfrequentie

De Seniorenraad vergadert eenmaal per maand.